ໂປຣແກຣມເຂົ້າເວັບໄຊ (Internet Web Browser) ທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ
  • ພວກເຮົາ ແນະນໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ Internet Explorer (IE) ເວີຊັນ 6.0 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະສາມາດນໍາໃຊ້ Firefox ເວີຊັນ 2.0 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.
  • Browser ຂອງທ່ານຕ້ອງຮັບຮອງ 128 bit.
  • Browser ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງ Java Script.
  • Browser ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເພື່ອໃຫ້ຍອມຮັບຄຸກກີ (Cookies).
  • Browser ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເພື່ອໃຫ້ຍອມຮັບ POP-Ups.
  • ໂປຣແກຣມເພື່ອອ່ານເອກະສານໃນຮູບແບບ PDF ຕົວຢ່າງ: Adobe® Acrobat® Reader® 4.0 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ.