ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ດັ່ງນີ້:

  1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ
  2. ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ
  3. ພະແນກ ນິຕິກຳ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາກອນ
  5. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືອາກອນສາກົນ
  6. ພະແນກ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ
  7. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບອາກອນ
  8. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
  9. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບບໍ່ແມ່ນ ພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນ
  10. ພະແນກ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກວດກາ

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top