ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກກົມຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການກູ້ຢືມຕໍ່ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໜີ້ສິນ
 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top