ລຳດັບເນື້ອໃນລົງວັນທີດາວໂຫຼດ
1ວິໄສທັດ ຮອບປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ2025.28/09/2018download
2ຈົດໝາຍເຫດ 2015-2016 ສະບັບ ພາສາລາວ.15/06/2018download
3ຈົດໝາຍເຫດ 2015-2016 English version.15/06/2018download

Close Menu
Top