ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ, ແຜນການ ແລະ ການເງີນ
  2. ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ
  3. ພະແນກ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  5. ພະແນກ ບັນຊີສັງລວມ
  6. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແຫຼ່ງເງິນ
  7. ພະແນກ ກວດກາລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
  8. ພະແນກ ບໍລິການຄັງເງິນ

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top