ພາລະບົດບາດ

     ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ຄງຊ” ເປັນພາສາອັງກິດ National Treasury (NT), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 •  ໜ້າທີ
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງການເງິນ                             ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຄັງເງິນ ໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
 5. ຄຸ້ມຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງດ້ານ ກົງຈັກ, ບຸກຄະລາກອນ, ເຕັກນິກວິຊາການ, ງົບປະມານ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 6. ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ດ້ານກົງຈັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງ ເລກໝາຍບັນຊີ; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ບັນຊີຄັງເງິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 8. ເປັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສອງ, ມີງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ ຕາມການອະນຸມັດ ຂອງກະຊວງການເງິນ;
 9. ອອກພັນທະບັດດຸ່ນດ່ຽງແຫຼ່ງເງິນ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ ຂອງຄັງເງິນ ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ມີອາຍຸໜຶ່ງປີລົງມາ;
 10. ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເປັນຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີແຫ່ງລັດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, ບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ບັນຊີເງິນຝາກຄັງເງິນ, ເງິນຄໍ້າປະກັນ ແລະ ຮຽກເກັບລາຍຮັບເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກໍານົດເວລາ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ ຄັງງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກອງທຶນຂອງລັດ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຝາກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດວິສະຫະກິດ;
 12. ເປີດ ແລະ ປິດ ບັນຊີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ທະນາຄານ ຕາມການສະເໜີຂອງ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ທຶນ;
 13. ບໍລິຫານທຸກແຫຼ່ງເງິນຂອງລັດໃນລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີສະພາບຄ່ອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ-ຄັງເງິນ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນຈາກ ບັນຊີເງິນຝາກ, ເງິນຄໍ້າປະກັນຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ຄົ້ນຄວ້າ, ຄິດໄລ່ ແລະ ວິໄຈຄວາມສ່ຽງ ໄປລົງທຶນໃນຮູບການຕ່າງໆ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 14. ກວດກາເອກະສານລາຍຈ່າຍກ່ອນການເບີກຈ່າຍ ແລະ ຊໍາລະສະສາງ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ເງິນຝາກຄັງເງິນ, ເງິນຄໍ້າປະກັນ, ຊໍາລະຕົ້ນທຶນ-ດອກເບ້ຍ ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ເງິນຄ່າບໍາລຸງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຂອງຜູ້ສັ່ງການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 15. ສະສາງຍອດເຫຼືອ ບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ ບ້ວງຊຳລະລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ ຖ້າປະຕິບັດບໍ່ໝົດ ພາຍຫຼັງໄລ່ລຽງງົບປະມານຂາດຕົວ ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 16. ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸມີຄ່າຂອງລັດ ເຊັ່ນ: ເງິນ, ຄຳ, ເອກະສານມີຄ່າຄືເງິນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຝາກໄວ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 17. ສ້າງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ,ຈັດສັນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານປົກກະຕິ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 18. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ເປັນທັນສະໄໝ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ບັນດາແບບພິມ ຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມລະບຽບການ;
 20. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ-ກວດການ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 21. ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກໍານົດມາດຖານ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ), ການປະເມີນຜົນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 22. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບປ່ຽນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 23. ປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 24. ພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄັງເງິນ ຕາມການມອບໝາຍ;
 25. ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເປັນວັນ,ອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ຫົກເດືອນ, ປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ;
 26. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 •  ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 2. ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງບັນດາເອກະສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ ການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ໂຈະການປະຕິບັດ ແລະ ລົບລ້າງບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 4. ໂຈະການເບີກຈ່າຍ ກໍລະນີກວດເຫັນເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປິດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ທີ່ເປີດໄວ້ຢູ່ລະບົບທະນາຄານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງິນ;
 6. ເປີດ-ປິດ ບັນຊີເງິນຝາກຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳດ້ານການເງິນ ບົນພື້ນຖານບັນຊີລວມສູນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 7. ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ອົງການບໍລິຫານວິຊາການ, ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ຕາມການສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ໄດ້ກໍານົດ;
 8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ງົບປະມານປົກກະຕິ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ, ພາຫະນະ, ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ, ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 9. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ ແລະ ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງ ສັງກັດພະແນກອ້ອມຂ້າງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານຂອງຄັງເງິນ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;  ສັບປ່ຽນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ; ຍ້ອງຍໍ,  ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 10.    ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ;
 2. ພະແນກ ກວດກາ ແລະ ນິຕິກຳ;
 3. ພະແນກ ບັນຊີສັງລວມ;
 4. ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 5. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນ;
 6. ພະແນກ ບໍລິການຄັງເງິນ;
 7. ພະແນກ ກວດກາລາຍຈ່າຍງົບປະມານ.
 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top