ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຊັບສິນແຫ່ງລັດ
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງສັງຫາລິມະຊັບ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
  5. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ລາຄາ
 ນິຕິກຳທີກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top