ພາລະບົດບາດ

     ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ“ຊລ”ເປັນພາສາອັງກິດ State Assets Management Department (SAMD), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ,  ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ເກັບລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ ຂອງລັດເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນຂອງລັດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ;
 4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນຂອງລັດ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເກັບລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ,ທັນກຳນົດເວລາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 6. ຂຶ້ນບັນຊີ, ຂຶ້ນທະບຽນ, ກໍານົດເລກລະຫັດ, ເລກທະບຽນ, ສັງລວມບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ການຊື້, ສ້າງໃໝ່ ແລະ ການສະສາງຊັບສິນຂອງລັດໃນແຕ່ລະປີ (ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາ ລິມະຊັບ) ລວມທັງຊັບສິນທີ່ບໍ່ມີເຈົ້າຂອງ ຫຼື ອົງການສານໄດ້ຕັດສິນຮິບມາເປັນຂອງລັດ ແລະ    ຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກູ້ຢືມ-ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 7. ທວງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນລາຍຮັບຊັບສິນຂອງລັດ ຫ້າປີ, ສາມປີ, ປະຈຳປີ, ງວດ ແລະ ເດືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ການໄລ່ລຽງ, ສັ່ງມອບລາຍຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 10. ໄລ່ລຽງ, ເລັ່ງທວງລາຍຮັບ, ເລັ່ງທວງພັນທະຄ້າງມອບ, ຄ່າປັບໄໝ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີພັນທະຕ້ອງມອບລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ເລັ່ງທວງ ລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຈາກການຮິບຕາມຄໍາຕັດສິນຂອງສານໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
 12. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ເພື່ອຈົດກ່າຍຮ່ວງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມສາລະບານງົບປະມານ, ສາລະບານບັນຊີອັນດຽວເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມເພື່ອສົມທຽບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັນເວລາ;
 13.  
 14. ານປະຕິບັດສັນຍາ, ລວມທັງໄລຍະຄໍ້າປະກັນ, ພ້ອມທັງອອກໃບຢັ້ງຢືນມອບ-ຮັບຊັບສິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຂື້ນບັນຊີ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດສິດນຳໃຊ້, ການມອບ-ໂອນ, ການປ່ຽນສິດຄຸ້ມຄອງ, ການສະສາງ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານ, ການເອົາເຂົ້າຮຸ້ນ ຫຼື ຮ່ວມທຶນ, ການແລກປ່ຽນ, ການຫັນຊັບສິນຂອງລັດເປັນທຶນ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ;
 15. ຄົ້ນຄວ້າສໍານວນເອກະສານການ ຢຶດ, ອາຍັດ, ຮິບ, ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖອນສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ແອບອ້າງສິດ, ເຄືື່ອນໄຫວ, ປອມແປງ, ຊື້-ຂາຍ, ລັກໂລບ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິນຂອງລັດອບອ້າງສິດ, ເຄືື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາ ເພື່ອສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ;
 16. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການ ໃນວຽກງານການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 17. ເຄື່ອນໄຫວລາດຕະເວນ ແລະຕິດຕາມກວດກາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ການລັກໂລບຊື້-ຂາຍຫຼືແອບອ້າງສິດກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງລັດ;ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາແລະປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຂອງລັດ, ກວດກາເອກະສານການມອບພັນທະແລະເອກະສານການຢັ້ງຢືນສິດຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ;ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການປະຕິບັດພັນທະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ;
 18. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ພາຫະນະ, ວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງ ລວມທັງເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ ຍຶດ ຫຼື ອາຍັດ;
 19. ກວດກາ-ກວດການ ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ຕາມລະບົບປົກກະຕິ, ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ແບບກະທັນຫັນ;
 20. ສ້າງແຜນງົບປະມານສະເພາະເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຕາມການອະນຸມັດລວມທັງຄັງບໍລິຫານວິຊາການ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;
 21. ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສະຫຼຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອປະກອບສຳນວນຄະດີ ສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
 22. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການພັດທະນາ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຫັນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ; ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຊັບສິນຂອງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 23. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ,ການມອບພັນທະຊັບສິນຂອງລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ຄົບຖ້ວນ, ທັນກໍານົດເວລາ;ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການ;
 24. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການ ສ້າງຕັ້ງ,ປັບປຸງ,ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດມາດຖານ ແລະຕຳແໜ່ງງານ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມຕ້ອງການລັດຖະກອນ,ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະພັດທະນາ) ແລະປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 25. ຄົ້ນຄວ້າການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ-ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 26. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;
 27. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 28. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະປີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 29. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ສະເໜີລົບລ້າງບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ມາດຕະການ, ຮູບການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;
 3. ປະກອບຄໍາເຫັນແລະຕົກລົງຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ; ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 4. ທວງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ;
 5. ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ເຄຫາສະຖານ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;
 6. ສະເໜີຢຶດ, ອາຍັດ, ຮິບ, ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖອນສິດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້, ແອບອ້າງສິດ, ເຄືື່ອນໄຫວ, ປອມແປງ, ຊື້-ຂາຍ, ລັກໂລບອບອ້າງສິດ, ເຄືື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
 7. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ,  ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງກົມ; ຊັບຊ້ອນ-ໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ; ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະຊັບສົມບັດອື່ນຂອງກົມຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 9. ປະຕິບັດສິດອື່ນຕາມການກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະແນກ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບ;
 3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງສັງຫາລິມະຊັບ;
 4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ;
 5. ພະແນກກວດກາ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ.
 ນິຕິກຳທີກ່ຽວຂ້ອງ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top