ລຳດັບເນື້ອໃນລົງວັນທີດາວໂຫຼດ
1ຄໍາເເນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ເເລະ ກອງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 0016/ກງ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019. 06/01/2019ດາວໂຫຼດ
2ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍໃຊ້ງົບບໍລິຫານຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 400/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
3ຄໍາເເນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ເເລະ ນະໂຍບາຍ ພະນັກງານ-ລັກຖະກອນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 3143/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ຕຸລາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
4ຄໍາເເນະນໍາ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ ເເລະ ຂັ້ນຕອນຊໍາລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 3909/ກງ, ລົງວັນທີ 04 ທັນວາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
5ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປິຕິບັດເເຜນງົບປະມານເເຫ່ງລັດ ປີ 2018 ເເລະ ຮ່າງເເຜນງົບປະມານເເຫ່ງລັດ ປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 06 ຂອງສະພາເເຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ VIII ສະບັບເລກທີ 3739/ກງ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
6ເເຈ້ງການ ການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ນໍາໃຊ້ໃບຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ເສຍພາສີ-ອາກອນ) ສະບັບເລກທີ 3463/ກງ, ລົງວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
7ບົດເເນະນໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ນໍາໃຊ້ໃບຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ເສຍພາສີ-ອາກອນ) ສະບັບເລກທີ 06775/ກພສ, ລົງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
8ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
9ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ສະບັບເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
10ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
11ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການເກັບອາກອນຊົມໃຊ້ຈາກຜະລິດຕະພັນເບຍ ສະບັບເລກທີ 4218/ກງ, ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
12ປື້ມບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນເເຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-2016.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
13ປື້ມວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເເລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການເງິນເເຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
14ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 3058/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
15ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຮັກສາເງິນເເຮປະກັນໄພ ເເລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດ ໃນການຊໍາລະໜີ້ ສະບັບເລກທີ 3059/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018. 06/01/2019ດາວໂຫຼດ
16 ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ເເລະ ນາຍປະກັນໄພ ສະບັບເລກທີ 3060/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
17ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ສະພາເເຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ເເລະ ທິດທາງເເຜນການ ປະຈໍາປີ 2019 ສະບັບເລກທີ 099/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
18ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມ ສະພາເເຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເຜນງົບປະມານເເຫ່ງລັດ 09 ເດືອນ, ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2018 ເເລະ ເເຜນການ ປະຈໍາປີ 2019 ສະບັບເລກທີ 100/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
19ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເເຜນງົບປະມານເເຫ່ງລັດ ເເລະ ເເຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2019 ສະບັບເລກທີ 560/ນຍ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
20ຄໍາເເນະນໍາວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2019.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
21ຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2019 ສະບັບເລກທີ 0018 /ກງ, ລົງວັນທີ 3 ມັງກອນ 2019.06/01/2019ດາວໂຫຼດ
22ບົດລາຍງານລວມ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເເຜນງົບປະມານເເຫ່ງລັດ ເເລະ ເເຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2018 ເເລະ ທິດທາງເເຜນການ ປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 06 ຂອງສະພາເເຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII,06/01/2019ດາວໂຫຼດ
Close Menu
Top