ພາລະບົດບາດ

ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ສພຂງ, ເປັນພາສາອັງກິດ Institute of Financial Information Development (IFID), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ,ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະ

Ø  ໜ້າທີ່

1.      ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;

2.      ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ, ໂດຍສ້າງເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ລະບົບພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ, ເຄືອຂ່າຍ, ຖານຂໍ້ມູນ, ຊຸດຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;

3.      ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບມາດຕະຖານເຕັກນິກ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບຊຸດຄໍາສັ່ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການເງິນຢ່າງລວມສູນ ເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາຊຸດຄຳສັ່ງທາງດ້ານການເງິນການບັນຊີ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ;

4.      ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບຊຸດຄໍາສັ່ງຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼັກ ແລະ ສໍາຮອງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງການນໍາໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ;

5.      ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອອອກແບບ, ພັດທະນາ ລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ ໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ;

6.      ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບໃຊ້ງານໄດ້ດີ, ຮັບປະກັນຄວາມໄວ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ;

7.          ສ້າງຫຼັກສູດ, ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຂະແໜງການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

8.      ສ້າງແຜນງົບປະມານ ໃນການພັດທະນາ, ຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ອຸປະກອນ ແລະ ຊຸດຄໍາສັ່ງລະບົບ ຄອມພີວເຕີ, ກຳນົດມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ;

9.      ບໍລິການການອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ໂດຍເກັບຄ່າ ບໍລິການ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;

10.   ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ເວບໄຊ ແລະ ເວບເມວ ນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງ ເປັນເຈົ້າການໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

11.   ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແນະນຳ, ຊຸກຍູ້, ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບຊຸດຄໍາສັ່ງ ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ທົ່ວຂະແໜງການເງິນ;

12.   ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ຂຶ້ນແຜນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

13.   ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

14.   ສະເໜີຍ້ອງຍໍ ຊົມເຊີຍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ;

15.   ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;

16.      ສະຫຼຸບລາຍງານ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳເດືອນ, ງວດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ ຕາມລະບຽບການ;

17.   ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ.

Ø  ຂອບເຂດສິດ

1.      ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ ເປັນທັນສະໄໝໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2.      ສະເໜີປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງ ບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

3.      ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;

4.      ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ທີ່ປຶກສາ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ ພັດທະນາລະບົບ;

5.      ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດມາດຖານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງສະຖາບັນ; ສັບຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ. ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ;

6.      ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ຄັງວິຊາການ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕາມການແບ່ງປັນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;

7.      ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ:

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ຖະໜົນ ໜອງບອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: (+856)-21-417766
Fax: (+856)-21-417765

Email: ifid@mof.gov.la

IFID office
Close Menu
Top