ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຊຸດຄຳສັ່ງ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
  4. ພະແນກ ກວດສອບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ຖະໜົນ ໜອງບອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel: (+856)-21-417766
Fax: (+856)-21-417765

Email: ifid@mof.gov.la

IFID office
Close Menu
Top