ພາລະບົດບາດ

     ກົມກວດກາ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກກ”, ເປັນພາສາອັງກິດ Department  of Inspection (DOI), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ-ກວດການ;

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງ,ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ​​ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ​ງານ​ກວດກາຂອງຂະແໜງການເງິນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຄຳ​ສັ່ງ, ຄຳ​ແນະນຳ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ;
 4. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ໃນການກຳນົດ ທິດທາງແຜນການ, ໂຄງການກວດກາລັດ, ກວດກາການສະກັດກັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານກວດກາພັກ, ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ; ປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ​ເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ, ການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ຂະຫຍາຍພັກຂອງບັນດາຄະນະພັກຮາກຖານ, ໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງການເງິນ;
 6. ຮັບ, ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີວິທີແກ້​ໄຂຄຳຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພົນລະ​ເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ​;
 7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ເປັນປົກກະຕິໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ​ຂະ​ແໜງ​ສາຍ​ຕັ້ງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການການເງິນເມືອງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານວິຊາການ ທີ່ພົວພັນກັບການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ງົບປະມານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ ເມື່ອມີປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະກັດກັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ​, ດຳເນີນການ​ສືບສວນ-​ສອບ​ສວນຕໍ່ບຸກຄົນ,ນິຕິບຸກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີພຶດຕິກຳລະເມີດກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການພ້ອມ​ທັງສະຫຼູບ​ສໍານວນຄະດີ​​ສົ່ງ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ດໍາເນີນການຕາມລະບຽບການ;
 10. ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງ, ສຳເນົາເອກະສານແຈ້ງຊັບສິນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ;
 11. ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ​ກວດກາ, ການຕັດສິນ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດກາຂອງບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ​ແລະ ຂະແໜງກວດກາທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
 12. ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ປະສານສົມທົບດ້ານວິຊາການກັບພະແນກກວດກາພາຍ​ໃນ​ຂອງບັນດາກົມ​-ທຽບ​ເທົ່າ ​ແລະ ຂະ​ແໜງກວດກາທີ່​ຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງໃນການສ້າງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຂອງຂະແໜງການເງິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າ​ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຄົ້ນຄວ້າ​ການຂຶ້ນ​ແຜນ​ກໍານົດຄວາມ​ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານ​ນໍາພາ-ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ຕໍາ​ແໜ່ງງານ; ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ການຝຶກ​ອົບຮົມ ​​ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງຕົນ;
 14. ຄົ້ນຄວ້າການສັບ​ຊ້ອນ, ຈັດ​ວາງ, ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 15. ສ້າງແຜນການ, ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງລາຍ​ຮັບ-​ລາຍ​ຈ່າຍ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ກົມ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕາມແຜນແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ; ຄຸ້ມ​ຄອງນຳ​ໃຊ້, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ​ແລະ ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຕົນ;
 16. ພົວພັນ,​ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ, ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານກວດກາ​ພັກ, ກວດກາລັດ, ກວດກາ​ຕ້ານການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ​ ແລະ ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 17. ​ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງດຳເນີນການຕິດຕາມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ກວດກາຕາມແຜນປົກກະຕິ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກວດກາສະເພາະກິດ; ອອກຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາໃນຂະແໜງການເງິນ;
 2. ສະ​ເໜີ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງບັນດານິຕິກໍາຂອງຂະແໜງການເງິນທີ່ຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;
 3. ເຊີນເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາລາຍງານ, ໃຫ້ຄໍາຊີ້ແຈງ, ອະທິບາຍພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານ, ຫຼັກຖານຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບການກວດກາ;
 4. ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຕໍ່ເປົ້າໝາຍສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ປະສານສົມທົບ​ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາ, ສະກັດກັ້ນການລັກລອບລົບຫຼີກພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນຕາມກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້​ໄຂຄຳຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພົນລະ​ເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງດ້າວທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນ​;
 7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຮິບ, ອາ​ຍັດ​ຊັບ, ຮັກສາ​ຂອງ​ກາງ​, ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ປິດການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບ​ພຶດຕິກຳການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງໃນຂະແໜງ ການເງິນ;
 8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນອອກມາດຕະການ, ຮູບການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ ຫຼື ລົງວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂະແໜງການເງິນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ​ທີ່​ລະ​ເມີດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;
 9. ມີສິດໃນການອອກໃບສັ່ງມອບ, ເລັ່ງທວງ ໃຫ້ບັນດາສຳນັກງານ, ອົງການ, ຂະແໜງການ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ມອບເງິນຕາມຜົນການກວດກາເຂົ້າງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຕາມລະບຽບການ;
 10. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງໂຈະ ການສະເໜີເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ, ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ ​ແລະ ສັບປ່ຽນໜ້າທີ່ ​ເປົ້າໝາຍຖືກກວດກາ​ໃນ​ໄລຍະ​​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການສືບສວນ-ສອບສວນບໍ່ທັນສິ້ນສຸດ;
 11. ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາມັນ ​ແລະ ວິສາມັນຂອງ​ຄະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງ, ​ຄະນະ​ພັກ​ ຮາກຖານ, ຄະນະໜ່ວຍພັກຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຄະນະ​ພັກ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 12. ສະເໜີ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່ອນການແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມການມອບໝາຍ; ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ມີຜົນງານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ ພ້ອມທັງສະເໜີປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ວິພາກວິຈານ ​ແລະ/ຫຼື ບິດເບືອນຈາກຄວາມເປັນຈິງ​ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫຼື ຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງກວດກາ;
 13. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ​ໂຮມ​ເຂົ້າ, ​ແຍກ​ອອກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະ​ເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຂອງ​ກົມ; ສັບ​ຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາ​ການ; ສະ​ເໜີຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ (​ ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ​ແລະ ​ອື່ນໆ ) ​ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດ ຊອບ​ຂອງຕົນ;
 14. ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 15. ​ປະສານສົມທົບ​ກັບບັນດາ​ກົມອ້ອມຂ້າງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ ງົບປະມານ ​ແລະ ​ເລັ່ງທວງ​ເອົາບົດສະຫຼຸບເພື່ອ​ສັງ​ລວມລາຍ​ງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ;
 16. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

     ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ:      

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ກວດກາພັກ;
 3. ພະແນກ ກວດກາລັດ;
 4. ພະແນກ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;
 5. ພະແນກ ແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ.
 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top