Roles and Responsibilities

     ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ກສອ ເປັນພາສາອັງກິດ Tax Department (TD),  ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ;
 3. ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ;
 4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ, ດັດສົມແຜນການ ແລະ ຕົວເລກລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ບັນດາສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ພັນທະອື່ນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນກຳນົດເວລາ ຢ່າງລວມສູນ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າດ້ານນະໂຍບາຍ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ-ວິຊາການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 8. ຄຸ້ມຄອງລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງດ້ານ ກົງຈັກ, ບຸກຄະລາກອນ, ວິຊາສະເພາະ-ວິຊາການ, ງົບປະມານ, ເຄຫາສະຖານ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຂະແໜງ ສ່ວຍສາອາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 9. ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ດ້ານກົງຈັກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ-ວິຊາການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສ່ວຍສາອາກອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 10. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ເພື່ອຈົດກ່າຍຮ່ວງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕາມສາລະບານງົບປະມານ, ສາລະບານບັນຊີອັນດຽວເປັນເອກະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມ ເພື່ອສົມທຽບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັນເວລາ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່, ການໄລ່ລຽງອາກອນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 12. ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ; ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ     ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 13. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ກຳນົດວິທີການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ, ທັນສະໄໝ;
 14. ເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ສະຖິຕິຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ ທີ່ຕ້ອງເສຍພັນທະອາກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 15. ເກັບກໍາ, ສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິສໍາມະໂນພາສີທີ່ດິນ ແຕ່ລະປະເພດຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 16. ກໍານົດ ແລະ ອອກ ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາຊີບ, ການປະຕິບັດພັນທະຂອງຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການມອບພັນທະອາກອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເສຍອາກອນ;
 17. ກວດກາຄືນການແຈ້ງ, ການຄິດໄລ່, ການຍົກເວັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ການຫັກ, ການສົ່ງຄືນ, ການມອບອາກອນ ປະເພດຕ່າງໆ, ຄ່າທໍານຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ຄ່າພາສີທີ່ດິນ ແລະ ເລັ່ງທວງໜີ້ສິນພັນທະຄ້າງມອບ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;
 18. ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາໄລ່ລຽງ, ສັ່ງມອບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 19. ຄົ້ນຄວ້າ, ແກ້ໄຂ ຄໍາສະເໜີຂອງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 20. ອອກແບບ, ຈັດພິມ, ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາ ແບບພິມ ແລະ ໃບເກັບເງິນ ແບບຂຽນ, ແບບສະເພາະ ແລະ ແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; ສະແຕມອາກອນ, ສະຕິກເກີ, ປີ້ຕ່າງໆ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 21. ສ້າງແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຈັດສັນ, ແບ່ງປັນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍບ້ວງ ຄ່າບໍໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນ ໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ;
 22. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຍ້ອງຍໍ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການສະ   ໜອງຂໍ້ມູນ, ການມອບພັນທະອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນກໍານົດເວລາ; ນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 23. ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດມາດຖານ ແລະຕຳແໜ່ງງານ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ,  ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 24. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 25. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການຂອງສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
 26. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນກັບ ປະຊາຄົມອາຊຽນ, ພາກພື້ນ; ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາກຄີສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ;
 27. ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ຕາມລະບຽບການ;
 28. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 •    ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 2. ປະກອບຄຳເຫັນ, ຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 3. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ ໃນການ ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ໂຈະການປະຕິບັດ, ລົບລ້າງບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ;
 4. ທວງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ;
 5. ສະເໜີຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;
 6. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງຕົນລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະ ເພາະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 7. ກວດກາ-ກວດການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ສ່ວຍສາອາກອນ ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 8. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ຄັງບໍລິຫານວິຊາການ, ພາຫະນະ, ເຄຫາສະຖານ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ການມອບພັນທະອາກອນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງສ່ວຍສາອາກອນ;
 10. ສະເໜີເປີດບັນຊີເງິນຝາກຄັງວິຊາການຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ;
 11. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຕາມການມອບໝາຍ;
 12. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະເໜີ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຂອງກົມ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວໜ້າ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ; ສັບຊ້ອນໝູນວຽນ ລັດຖະກອນວິຊາການພາຍໃນກົມ; ສະເໜີຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ( ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 13. ພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຕາມການມອບໝາຍ;
 14. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງິນ.
 Organization and Structure

        ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ດັ່ງນີ້:

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ;
 2. ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ;
 3. ພະແນກ ນິຕິກຳ;
 4. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 5. ພະແນກ ບໍລິການລາຍຮັບ;
 6. ພະແນກ ກວດກາຫຼັງການແຈ້ງລາຍຮັບ;
 7. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືອາກອນສາກົນ;

 

 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

Tax Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top