ລໍາດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການຕ້ານ-ສະກັດກັ້ນ-ການຟອກເງິນ-ແລະ-ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
2ກົດໝາຍຊັບສິນຂອງລັດ 2022
3ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ)
4ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
5ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
6ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
7ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
8ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
9ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
10ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສັນຊາດ
11ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ທະບຽນສານ
12ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)
13ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ
14ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຄ່າທໍານຽມສານ
15ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
16ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
17ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
18ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
19ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
20ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານອັກຄີໄພ
21ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ(ສະບັບປັບປຸງ)
22ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການກວດກາລັດ
23ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ
24ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)
25ກົດໝາຍ ອາຍາ
26ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ສະບັບປັບປຸງ)
27ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ສ້າງນິຕິກຳ (ສະບັບປັບປຸງ)
28ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການບັນຊີ
29ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ພາສີ
30ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ປະກັນໄພ
31ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ຊັບສິນ
32ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
33ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການກວດສອບອິດສະລະ
34ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
35ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ
36ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
37ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາ)
38ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທືນຂອງລັດ
Close Menu
Top