Roles and Responsibilities

     ກົມ​ນະ​ໂຍບາ​ຍການ​ເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ““ນງກ”, ເປັນພາສາອັງກິດ Fiscal Policy and Law Department (FPLD), ​ແມ່ນ​​ກົງຈັກ​ໜຶ່ງຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການ​ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການເງິນ.

 • ໜ້າທີ່
  1. ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ມາດຕະການ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ​ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ວິໄສທັດ, ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ເງິ​ນ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ ​ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
  3. ຄົ້ນຄວ້າ, ​ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ​ນະ​ໂຍບາຍ​ລາຍ​ຮັບ,​ ນະ​ໂຍບາຍລາຍ​ຈ່າຍ, ນະ​ໂຍບາຍ​ປະຢັດ ​ແລະ ນະ​ໂຍບາຍ​ດຸນດ່ຽງ​ງົບປະມານ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
  4. ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
  5. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ນຳບັນດາກົມ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
  6. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະເມີນຜົນ ບັນດາກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການ​ເງິນ​ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  7. ເປັນໃຈກາງຄົ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຮັບປະກັນໄດ້ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
  8. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍດ້ານ​ເສດຖະກິດ​-ການເງິນພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອລາຍງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລຍະ;
  9. ຄົ້ນຄວ້າ, ​ສ້າງ​ກົນ​ໄກ​ການຄຸ້ມຄອງ, ​ຕິດຕາມ ​ແລະ​ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາ​​ການ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ລັດໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລ​ຍະ;
  10. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສັງລວມ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ, ສ້າງແບບຈຳລອງໃນການຄາດຄະເນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ໃຫ້ພາຍນອກຕາມລະບຽບການ;
  11. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດວຽກ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປະເມີນສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  12. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການເງິນ;
  13. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ບໍາລຸງສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  14. ຄົ້ນຄວ້າການ ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  15. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບວຽກນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
  16. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ​ການປະຕິບັດວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ ປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ​ແລະ ປີ ເພື່ອລາຍງານຕາມລະບຽບການ;
  17. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ​ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະ​ເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ວິໄສທັດ, ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ເງິ​ນ​ໄລຍະ​ກາງ-​ໄລຍະ​ຍາວ, ກົດໝາຍ, ​ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ວຽກອື່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 2. ເຊັນຢັ້ງຢືນ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ເອກະສານທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ຕ່າງໆ;
 3. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ແຍກ​ອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະ​ເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຂອງ​ກົມ; ສັບ​ຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນ ວິຊາ​ການ; ສະ​ເໜີຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ (​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ​ແລະ ​ອື່ນໆ) ​ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດຊອບ​ຂອງກົມ;
 4. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ​, ພາຫະນະ, ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ ​ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ​ອື່ນຂອງກົມຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 5. ນໍາໃຊ້ສິດ​ອື່ນ​ ຕາມ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ​ມອບ​ໝາ​ຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 Organization and Structure

   ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມ​ນະ​​ໂຍບາຍ​ການ​ເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ​ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະ​ແນ​ກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກຂໍ້ມູນ ແລະ ​ສະຖິຕິ​ການ​ເງິນ;
 3. ພະ​ແນ​ກນະ​ໂຍບາຍ​​ເສດຖະກິດ-ການ​ເງິນ;
 4. ພະ​ແນ​ກນະ​ໂຍບາຍ​ລາຍ​ຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ;
 5. ພະ​ແນ​ກນິຕິ​ກຳ.
 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

Fiscal Policy and Regulation Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top