ລໍາດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ)
2ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 66/ສພຊ
3ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ
4ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນສົມໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 68/ສພຊ
5ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ
6ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ
7ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
8ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
9ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
10ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
11ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ອາຫານ
12ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ວິສະຫະກິດ-ສະບັບປັບປຸງ
13ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຢາ-ແລະ-ພະລິດຕະພັນການແພດ-ສະບັບປັບປຸງ
13ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ມາດຕະຖານ
14ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ໄຟຟ້າ-ສະບັບປັບປຸງ
15ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ພາສີ-ສະບັບປັບປຸງ
16ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຜັງເມືອງ
17ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ນໍ້າ-ແລະຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
18ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ປ່າໄມ້
19ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທະນາຄານແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ
20ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທະນາຄານທຸລະກິດ
21ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທີ່ດິນ
22ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ທາງຫລວງ
23ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຊັບສິນທາງປັນຍາ
24ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຊັບສິນຂອງລັດ-659ສະບັບປັບປຸງ
25ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ສວ່ຍສາອາກອນ-ສະບັບປັບປຸງ
26ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
27ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ-ແລະ-ນອກສັນຍາ-ສະບັບປັບປຸງ
28ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ກໍາມະສິດ
29.ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການລ້ຽງສັດ-ແລະການສັດຕະວະແພດ
30ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ
31ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການປິ່ນປົວ
32ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການປະກັນໄພ-ສະບັບປັບປຸງ
33ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການໄປສະນີ
34ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການບິນພົນລະເຮືອນ
35ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການບັນຊີ-ສະບັບປັບປຸງ
36ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ສະບັບປັບປຸງ
37ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການທ່ອງທ່ຽວ
38ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການກໍ່ສ້າງ
39ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
40ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ແຮ່ທາດ-ສະບັບປັບປຸງ
41ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ-ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
42ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ-ສ້າງໃໝ່
43ກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍການກວດສອບອິດສະລະ
Close Menu
Top