ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານເອກະສານດາວໂຫຼດ
1ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງລະບົບ GFIS 2015-2016download
2ແບບຟອມສະມັກນຳໃຊ້ GFISdownload
3ແບບຟອມສະມັກນຳໃຊ້ e-maildownload
4ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ GFIS Guideline_Bud[1]download
5ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ GFIS Guideline_Exp 20Dept[1]download
6ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Oracle Clientdownload
7ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ IP Addressdownload
8ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Remode Desktopdownload
9ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Open VPNdownload
10ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ iboxdownload
11ຄູ່ມືການ ເຂົ້າເບິ່ງລະຫັດ MAC Address ແລະ ການຕິດຕັ້ງ DHCP ຂອງວິນໂດ້download
12ຄູ່ມືການ ເຂົ້າເບິ່ງລະຫັດ MAC Address ແລະ ການຕິດຕັ້ງ DHCP ຂອງແມ໊ກdownload
Close Menu
Top