Roles and Responsibilities

     ກົມ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວອັກສອນຫຍໍ້​ວ່າ (ຄລປ) ເປັນພາສາອັງກິດ Department of State-Owned Enterprises Management and Development, and Insurance (DSI), ແມ່ນ​ກົງຈັກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ, ມີພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ, ກວດກາ-ກວດການ, ເກັບລາຍຮັບ ຈາກວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາ​ວິ​ສາຫະກິດ​ລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​ປະກັນ​ໄພ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ​, ສ້າງ, ປັບປຸງ​​ແຜນ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາວິ​ສາ​ຫະກິດລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​​ປະກັນ​ໄພ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 3. ໂຄສະນາ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິ​ສາ​ຫະກິດລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທົ່ວສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້​, ເຊື່ອມ​ຊືມ, ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມືໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານຕົກລົງ; ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 5. ເປັນໃຈກາງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການປັບປຸງ, ການພັດທະນາ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມລະບຽບການ;
 6. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​​ໃສ່ບົດ​ວິພາກ​ເສດຖະກິດ​-ເຕັກນິກ, ສັນຍາຮ່ວມທຶນ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາກູ້ຢືມຕໍ່, ໂຮມເຂົ້າ, ຍຸບເລີກ, ການ​ເພີ່​ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດ​ທະບຽນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮຸ້ນ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມລະບຽບການ;
 7. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງສັນຍາເຊົ່າກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ (ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ) ຕາມລະບຽບການ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ ຈາກວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ປະຈຳປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນລາຍຮັບ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 10. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມລະບຽບການ;
 11. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍ່ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ສັບປ່ຽນຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້​ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມກໍານົດວາລະ ຫຼື ກ່ອນວາລະ ອີງຕາມສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການ;
 12. ເກັບກໍາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ສະຖິຕິ ແລະ ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ, ​ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 13. ກວດກາ ແລະໄລ່ລຽງ ເງິນປັນຜົນຕາມບົດສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຜົນການກວດສອບ ແລະ ຜົນການໄລ່ລຽງຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຕາມຜົນກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບເງິນປັນຜົນຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດໃນແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນທັນກໍານົດເວລາ;
 14. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 15. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບການຕີລາຄາມູນຄ່າຄືນໃໝ່, ການສະສາງ ກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ (ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ) ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 16. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາອອກ, ໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖອນ ຫຼື ລົບລ້າງໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 17. ທວງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ;
 18. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານມີການລົງທຶນ ໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ຖານຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 20. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 21. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ປັບ​ປຸງ, ຍຸບ​ເລີກ, ໂຮມ​ເຂົ້າ, ແຍກອ​ອກ ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ມາດ​ຖານ ແລະ ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ບໍາລຸງສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 22. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສະເໜີຍ້ອງຍໍ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 23. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ ຕາມການແບ່ງປັນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ;
 24. ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາ ​ວິ​ສາຫະກິດ​ລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​ປະກັນ​ໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 25. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ຕາມລະບຽບການ;
 26. ປະຕິບັດ​ໜ້າທີ່ອື່ນ ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ.
 •   ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
 3. ເຊັນຢັ້ງຢືນ​ ບັນດາ​ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ; ​
 4. ເຊັນ​​ບັນດາ​ສັນຍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 5. ທວງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ;
 6. ສະເໜີ ໂຈະຊົ່ວຄາວ, ຖອນໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 7. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບ​ປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ,​ ຍົກຍ້າຍ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ; ຊັບຊ້ອນ-ໝູນວຽນລັດຖະກອນ​ວິ​ຊາການ​; ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (​ເລື່ອ​ນຊັ້ນ​-​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດ​​ວິ​ໄນ​ຕໍ່ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ກະຊວງການເງິນ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ-ປົດຕໍາແໜ່ງ, ສັບປ່ຽນຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຂອງລັດ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການວິສາຫະກິດ ລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານ ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມກໍານົດວາລະ ຫຼື ກ່ອນວາລະ ອີງຕາມສະພາບການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອື່ນໆ ຂອງການຈັດຕັ້ງ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ ຕາມການແບ່ງປັນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ;
 10. ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນ ຕາມ​ກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການ​ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ.

 Organization and Structure

     ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົງຈັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະກອບດ້ວຍ:      

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ນິຕິກໍາ;
 3. ພະແນກ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ;
 4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຕໍ່;

–  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ;

– ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ຢືມຕໍ່;

 5. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພ.

ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພມີ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ບາງແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼືເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກັບ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ.

 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

SOE Management, Development and Insurance Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top