Roles and Responsibilities
 Organization and Structure

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ;
  2. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ;
  3. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ;
  4. ພະແນກ ໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານການເງິນ;
  5. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;
 Relevant Legislation

 Contact

Name of Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top