Roles and Responsibilities

     ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກງລ” ເປັນພາສາອັງກິດ State Budget Department (SBD), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ  ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.

ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍການເງິນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; ສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄລຍະກາງ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ, ຈັດສັນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ປະ ເມີນຜົນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ຄູ້ມຄອງການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ກົດໝາຍ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ;

3.1     ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ຄົ້ນຄວ້າແຜນງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທົ່ວສັງຄົມ;

ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ສ້າງ, ດັດແກ້, ດັດສະເລ່ຍ ແລະ ຈັດສັນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ, ງວດ ໃຫ້ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມຂອບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 1. ແຈ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ, ງວດ ໃຫ້ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດສັນ ແຜນລະອຽດ ຕາມສາລະບານງົບປະມານ-ບັນຊີດຽວ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 2. ຊຸກຍູ້, ແນະນໍາ, ຕິດຕາມກວດກາ ການແຫ່ງລັດ , ງ ຂອງຂະແໜງການ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ , ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕາມສາລະບານ ງົບປະມານ-ບັນຊີດຽວ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ;
 3. ລົງແຜນລາຍຈ່າຍລະອຽດ ຕາມສາລະບານງົບປະມານ-ບັນຊີດຽວ ທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍ; ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງເອກະສານການອະນຸມັດ ແລະ ສັ່ງຈ່າຍ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ, ງວດ ໃຫ້ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ຂະແໜງງົບປະມານສາຍຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ;
 4. ຊໍາລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ ຕາມການຈັດສັນຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ;
 5. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 7. ກວດກາໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາຫຼັງຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນການສະເໜີສ້າງ, ດັດແກ້, ດັດສະເລ່ຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
 9. ສະຫຼຸບສັງລວມຕົວເລກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ຕີລາຄາສະພາບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາ ເດືອນ, ງວດ, ຫົກເດືອນ, ປີ, ສະຫຼຸບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີ ຫຼືຍຸບເລີກ ທີ່ຂື້ນກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນສູນກາງ  ແລະ  ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ, ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ; ຄົ້ນຄວ້າການຂື້ນແຜນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ( ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ) ແລະ ການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າການຊັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງກົມ;
 14. ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແຫ່ງລັດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 15. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ ປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ຕາມລະບຽບການ;
 16. ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ.

              

 • ແລະ  ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 1. ສະເໜີ ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງບັນດາມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ;
 2. ເຊັນໃບອະນຸມັດ, ໃບສັ່ງຈ່າຍເງິນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ໃນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ, ງວດ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນເອກະສານອື່ນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 3. ເລັ່ງທວງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສະໜອງຂໍ້ມູນການສະເໜີສ້າງ, ດັດແກ້, ດັດສະເລ່ຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ;
 4. ສະເໜີໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນຕ່າງໆ ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາໃນໄລຍະການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາຫຼັງຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ;
 5. ສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ຕໍ່ບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ນໍາໃຊ້ ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ລະບຽບການ;
 • ສັ່ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
  1. ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,  , ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງກົມ, ສັບຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 1. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດອື່ນຂອງກົມ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 2. ປະຕິບັດສິດອື່ນຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄິດໄລ່ສ້າງແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ.

3.2      ການສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານແຫ່ງລັດ;

 • ສ້າງບົດແນະນຳໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາສົກປີ;ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງນະໂຍບາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແຕ່ລະສົກປີ;
 • ສັງລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນແຜນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະສົກປີ;
 • ສະເໜີແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ ຕໍ່ຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ;
 • ສ້າງແຜນດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລະດົມທຶນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

3.3     ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

 • ສ້າງບົດແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ;
 • ແຈ້ງແຜນລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ ໃຫ້ບັນດາກົມລາຍຮັບ ແລະ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ, ປະຈຳງວດ ໃຫ້ຫົວໜວ່ຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ, ວິຊາການ ແລະ ກອງ ທຶນຂອງລັດ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍເງິນແຮລັດຖະບານ ແລະ ເງິນບ້ວງລວມສູນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງການເງິນ ແລະ ລັດຖະບານຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການດັດສະເລ່ຍພາກລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຕົກລົງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການດັດແກ້ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳສົກປີ ຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບຮອງ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.
 • ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການຂອງບັນດາຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ;
 • ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ;

3.4      ການສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;

 • ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳເດືອນ, ງວດ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳສົກປີ ແລະ ຂາດຕົວ ຂອງຫົວໜວ່ຍງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ;
 • ຕີລາຄາປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ສະໜອງບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 • ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນ, ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

3.5     ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກໍາຕ່າງໆ;

 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນ;
 • ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍານະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ;

3.6     ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

 • ຂອບເຂດສິດ
  1. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  2. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
  3. ປະກອບຄໍາເຫັນ, ຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
  4. ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ເເລະ ຄົບຖ້ວນຂອງເອກະສານ ທີ່ສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈ່າຍ ຂອງຫົວໜ້າງົບປະມານ ເເຕ່ລະຂັ້ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ລະບົບກົດໝາຍ.
  5. ສະເໜີໂຈະ ການສະເໜີຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຍບເບີດຈ່າຍງົບປະມານເເຫ່ງລັດ
 Organization and Structure
 • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງ​ກົມ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ປະກອບ​ດ້ວຍ:

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ກວດກາ ແລະ ວາງແຜນ ແລະ ສັງ​ລວມ;
 3. ພະແນກ ງົບປະມານສູນ​ກາງ;
 4. ພະ​ແນ​ກ ງົບປະມານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 5. ພະແນກ ງົບປະມານຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ;
 6. ພະແນກ ຈັດ​ຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງລັດ.
 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

Budget Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top