ລໍາດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ
2ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານກວດສອຍ
3ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການບັນຊີແຫ່ງລັດຕາມພື້ນຖານເງິນສົດ
4ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການລາຍງານເງິນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ
5ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ປຶ້ມຄູ່ມືການບັນຊີສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ
6ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມບັນຊີ
7ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຈັດຍາບັນສໍາລັບນັກວິຊາຊີບການບັນຊີ
8ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງປຶ້ມຄູ່ມືການບັນຊີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
9ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ
10ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ກຳນົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ບໍລິຫານຂອງລັດ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
11ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ
12ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວ-ຂອງກົມບັນຊີ
13ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດໝ້າທີ່ຂອບເຂດສີດ-ແລະ-ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
14ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
15ຂໍ້ຕົກລົງ-ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ-ແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ-ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ
16ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ
17ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ-ລມ​ຕ-ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໄຊ້​ມາດ​ຖານ​ການ​ບັນ​ຊີ
18ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ
19ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ-ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
Close Menu
Top