ລໍາດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະການຕ້ານສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
2ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງໂຄງສ້າງສາລະບານບັນຊີ-ງົບປະມານ
3ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງປຶ້ມຄູ່ມືການບັນຊີສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ
4ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂປຣແກຣມບັນຊີ
5 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມບັນຊີ
6 ຂໍ້ຕົກລົງການຮັບຮອງຮູບເເບບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ເເລະ ຜັງບັນຊີ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ
7 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍເງິນຂັ້ນບ້ານ
8ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບົບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານກວດສອບ
9 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ປື້ມຄູ່ມືການບັນຊີສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ
10ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ເເລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ
11ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າປັບໃໝ ກ່ຽວກັບ ຄ່າທໍານຽມ ເເລະ ສີດທົດເເທນປະກັນໄພ ການຄໍ້າປະກັນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງເເພ່ງ ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມຂັ້ນຕໍ່າສຸດເເບບບັງຄັບຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ
12ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບ ການຮັກສາເງິນເເຮປະກັນໄພ ເເລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້
13ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ເເລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພ
14ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ
15ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານກວດສອຍ
16ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການບັນຊີແຫ່ງລັດຕາມພື້ນຖານເງິນສົດ
17ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງການເງິນວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການລາຍງານເງິນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ
18ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ປຶ້ມຄູ່ມືການບັນຊີສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ
19ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມບັນຊີ
20ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຈັດຍາບັນສໍາລັບນັກວິຊາຊີບການບັນຊີ
21ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງປຶ້ມຄູ່ມືການບັນຊີ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ
22ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ
23ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ກຳນົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ບໍລິຫານຂອງລັດ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
24ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ
25ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວ-ຂອງກົມບັນຊີ
26ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດໝ້າທີ່ຂອບເຂດສີດ-ແລະ-ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
27ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
28ຂໍ້ຕົກລົງ-ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ-ແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ-ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ
29ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ
30ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ-ລມ​ຕ-ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໄຊ້​ມາດ​ຖານ​ການ​ບັນ​ຊີ
31ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ
32ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ-ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
Close Menu
Top