ລໍາດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ
2ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍ ກຳນົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ບໍລິຫານຂອງລັດ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່)
3ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ
4ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວ-ຂອງກົມບັນຊີ
5ຂໍ້ກຳນົດຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດໝ້າທີ່ຂອບເຂດສີດ-ແລະ-ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
6ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດສະບັບປັບປຸງໃໝ່
7ຂໍ້ຕົກລົງ-ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ-ແຫ່ງ-ສປປ-ລາວ-ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍ
8ຂໍ້ຕົກລົງ-ວ່າດ້ວຍ-ກຳນົດໝາຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ
9ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ-ລມ​ຕ-ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໄຊ້​ມາດ​ຖານ​ການ​ບັນ​ຊີ
10ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ
11ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ-ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
Close Menu
Top