Roles and Responsibilities

     ກົມບັນຊີ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກບຊ” ເປັນພາສາອັງກິດ Accounting Department (AD) ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

 • ໜ້າທີ່
  1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ປັບປຸງແຜນຜັງບັນຊີ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  3. ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນພິຈາລະນາ;
  4. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  5. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ ປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, ຫົກເດືອນ ແລະ ປີ;
  6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ການຖືບັນຊີ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກຳອື່ນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານບັນຊີ, ກວດສອບອິດສະລະ, ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນ ແລະ ມາດຕະຖານກວດສອບ ຂອງຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ ລວມທັງເປົ້າໝາຍຖືກກວດສອບ ເປັນປະຈຳ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  7. ຊີ້ນຳວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂະແໜງບັນຊີ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
  8. ກວດກາເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ເອກະສານບັນຊີ, ກວດກາກັບທີ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ເພື່ອອອກໃບຕິດຕາມການຖືບັນຊີ ປະຈຳປີ ຂອງຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ;
  9. ທົດສອບ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງບັນດາຊຸດຄຳສັ່ງຄອມພິວເຕີທາງດ້ານການບັນຊີ (ໂປຣແກມບັນຊີ) ຂອງຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ;
  10. ຄົ້ນຄວ້າ ອອກອະນຸຍາດ, ສັ່ງໂຈະ ແລະ ຢຸດເຊົາ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ, ນັກກວດສອບຕາມກົດໝາຍ, ການນຳໃຊ້ການບັນຊີທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (ໂປຣແກມບັນຊີ), ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານບັນຊີ, ປ່ຽນຮອບວຽນປີການບັນຊີ ແລະ ນຳໃຊ້ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ;
  11. ເປັນເສນາທິການ, ກອງເລຂາ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະພາທີ່ປຶກສາການບັນຊີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  12. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ເພື່ອສັງລວມ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
  13. ກົນໄກການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງບັນດາກົມ, ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອບຳລຸງຍົກລະດັບບຸກຄະລະກອນ ດ້ານບັນຊີ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
  14. ສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ໃນແຕ່ລະປີງົບປະມານ; ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ເອກະສານ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງກົມ;
  15. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ກໍານົດມາດຖານ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ; ບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  16. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  17. ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ໃນວຽກງານ ບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
  18. ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
  19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
  1. ສະເໜີ ສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
  2. ປະກອບຄຳເຫັນ, ຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
  3. ສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ ໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ໂຈະການເຄື່ອນໄຫວ, ລົບລ້າງບັນດາ ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ;
  4. ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ໃນການຖືບັນຊີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີ ແລະ ຜູ້ຖືບັນຊີ;
  5. ມີສິດອອກໃບສັ່ງມອບ, ເລັ່ງທວງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍຖືບັນຊີມອບເງິນຕາມຜົນການຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ທີ່ພົບເຫັນ ມີການປົກປິດ, ປິດບັງ, ປອມແປງ, ທຳລາຍ, ເຊື່ອງອຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການເງິນ-ການບັນຊີ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ລັດ ຕໍ່ການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ພ້ອມທັງຄ່າປັບໃໝຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
  6. ຕິດຕາມ ແລະ ສັງລວມ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາທີ່ປຶກສາການບັນຊີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
  7. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
  8. ທວງໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ;
  9. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກໍານົດມາດຖານ ແລະຕໍາແໜ່ງງານ; ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງກົມ; ໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ ພາຍໃນກົມ; ສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ, ພາຫານະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສົມບັດອື່ນຂອງກົມ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ລະບຽບການ;
  11. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.

 

 Organization and Structure

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມບັນຊີ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ນິຕິກຳ;
 3. ພະແນກ ບັນຊີແຫ່ງລັດ;
 4. ພະແນກ ບັນຊີວິສາຫະກິດ;
 5. ພະແນກ ກວດສອບ.
 Relevant Legislation
No. Topics
Content
Content

 Contact

Accounting Department
Contact
Mail

Content

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top