ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານເອກະສານດາວໂຫຼດ
1ໃບຂໍນຳໃຊ້ບໍລິການລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນພາກລັດdownload
2ໃບຂໍລົງທະບຽນນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍຂະແໜງການເງິນພາກລັດ Network, internet ແລະ emaildownload
3ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງລະບົບ GFIS 2015-2016download
4ແບບຟອມສະມັກນຳໃຊ້ GFISdownload
5ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ GFIS Guideline_Bud[1]download
6ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ GFIS Guideline_Exp 20Dept[1]download
7ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Oracle Clientdownload
8ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ IP Addressdownload
9ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Remode Desktopdownload
10ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ Open VPNdownload
11ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ iboxdownload
12ຄູ່ມືການ ເຂົ້າເບິ່ງລະຫັດ MAC Address ແລະ ການຕິດຕັ້ງ DHCP ຂອງວິນໂດ້download
13ຄູ່ມືການ ເຂົ້າເບິ່ງລະຫັດ MAC Address ແລະ ການຕິດຕັ້ງ DHCP ຂອງແມ໊ກdownload
Close Menu
Top