ລດບັນດາກົມເບີຕິດຕໍ່ພົວພັນ
1
ຫ້ອງການ+856 21 412409
2ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ+856 21 417766
3ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ+856 21 412408
4ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ+856 21 451836
5ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ+856 21 412142
6ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ+856 21 911613
7ກົມພາສີ+856 21 213810
8ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ+856 21 415950
9ກົມສ່ວຍສາອາກອນ+856 21 218569
10ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ+856 21 263252
11ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ+856 21 900971
12ກົມກວດກາ+856 21 416746
13ກົມບັນຊີ+856 21 213813
14ກົມສະສົມແຫ່ງລັດ+856 21 900932
15ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ+856 21 480268

ລຳດັບເນື້ອໃນລົງວັນທີ່ດາວໂຫຼດ
1ແຈ້ງການ ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສອບເສັງ ຄັ້ງທີ່ II ຜ່ານຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງກະຊວງການເງິນ ວາງອອກ ແລະ ຖືກຄັດເລືອກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ 95% ຂອງກະຊວງການເງິນ ປີ 2018. 28/08/2018download
2ແຈ້ງຜົນການສອບເສັງ ຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ຄັ້ງທີ I.14/08/2018download
3ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃຫ່ມກະຊວງການເງິນປີ 2018 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 10/08/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ09/08/2018download
4ປະກາດຜົນການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ ກະຊວງການເງິນ ປີ 2018 ພາກວິຊາສະເພາະ ຮອບທີ I.26/07/2018download
5ແຜນ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2018.15/06/2018download
6ຈົດໝາຍເຫດ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2015-16.25/05/2018download
7ປະກາດຮັບສະຫມັກລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນປີ 2018 ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກ ໃນເວບໃຊ້ໄດ້ ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 17/05/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.14/05/2018download
8ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ-ໂຄງການນ້ຳເທີນ-2-ຊອງອົງການກວດສອບສົກປີ-200910-201415.25/10/2017download
9ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2014-15.25/10/2017download
10ບົດລາຍງານສະຖິຕິການເງິນແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2013-14.25/10/2017download

Close Menu
Top