ພາລະບົດບາດ

     ກົມ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວອັກສອນຫຍໍ້​ວ່າ (ຄລປ) ເປັນພາສາອັງກິດ Department of State-Owned Enterprises Management and Development, and Insurance (DSI), ແມ່ນ​ກົງຈັກ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ, ມີພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ, ກວດກາ-ກວດການ, ເກັບລາຍຮັບ ຈາກວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາ​ວິ​ສາຫະກິດ​ລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​ປະກັນ​ໄພ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ​, ສ້າງ, ປັບປຸງ​​ແຜນ​​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາວິ​ສາ​ຫະກິດລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​​ປະກັນ​ໄພ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 3. ໂຄສະນາ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິ​ສາ​ຫະກິດລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທົ່ວສັງຄົມ​ຮັບ​ຮູ້​, ເຊື່ອມ​ຊືມ, ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ໃຫ້​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມືໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານຕົກລົງ; ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 5. ເປັນໃຈກາງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການປັບປຸງ, ການພັດທະນາ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມລະບຽບການ;
 6. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ​​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​​ໃສ່ບົດ​ວິພາກ​ເສດຖະກິດ​-ເຕັກນິກ, ສັນຍາຮ່ວມທຶນ, ສັນຍາສ້າງຕັ້ງ, ກົດລະບຽບ, ສັນຍາກູ້ຢືມຕໍ່, ໂຮມເຂົ້າ, ຍຸບເລີກ, ການ​ເພີ່​ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດ​ທະບຽນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮຸ້ນ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມລະບຽບການ;
 7. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງສັນຍາເຊົ່າກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ (ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ) ຕາມລະບຽບການ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ ຈາກວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ປະຈຳປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ພິຈາລະນາ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນລາຍຮັບ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 10. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ການສະເໜີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມລະບຽບການ;
 11. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍ່ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ກ່ຽວກັບ ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ສັບປ່ຽນຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້​ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມກໍານົດວາລະ ຫຼື ກ່ອນວາລະ ອີງຕາມສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການ;
 12. ເກັບກໍາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ສະຖິຕິ ແລະ ຊີ​ວະ​ປະ​ຫວັດ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງລັດ, ​ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອຳນວຍການ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 13. ກວດກາ ແລະໄລ່ລຽງ ເງິນປັນຜົນຕາມບົດສະຫຼຸບຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຜົນການກວດສອບ ແລະ ຜົນການໄລ່ລຽງຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຕາມຜົນກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບເງິນປັນຜົນຮ່ວມກັບວິສາຫະກິດໃນແຕ່ລະເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນທັນກໍານົດເວລາ;
 14. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 15. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບການຕີລາຄາມູນຄ່າຄືນໃໝ່, ການສະສາງ ກິດຈະການຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ (ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ) ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 16. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາອອກ, ໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖອນ ຫຼື ລົບລ້າງໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 17. ທວງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ;
 18. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ລັດຖະບານມີການລົງທຶນ ໃນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ຖານຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 20. ຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ ວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 21. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ປັບ​ປຸງ, ຍຸບ​ເລີກ, ໂຮມ​ເຂົ້າ, ແຍກອ​ອກ ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ມາດ​ຖານ ແລະ ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ; ຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ບໍາລຸງສ້າງ (ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 22. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສະເໜີຍ້ອງຍໍ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 23. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ ຕາມການແບ່ງປັນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ;
 24. ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ພັດທະນາ ​ວິ​ສາຫະກິດ​ລັດ​ລົງທຶນ ແລະ ການ​ປະກັນ​ໄພ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 25. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ຕາມລະບຽບການ;
 26. ປະຕິບັດ​ໜ້າທີ່ອື່ນ ​ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ, ລົບລ້າງ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
 3. ເຊັນຢັ້ງຢືນ​ ບັນດາ​ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ; ​
 4. ເຊັນ​​ບັນດາ​ສັນຍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 5. ທວງໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆສະໜອງຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ເອກະສານ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ​ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ;
 6. ສະເໜີ ໂຈະຊົ່ວຄາວ, ຖອນໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ ຕາມລະບຽບການ;
 7. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບ​ປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ,​ ຍົກຍ້າຍ, ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຫົວໜ້າ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ; ຊັບຊ້ອນ-ໝູນວຽນລັດຖະກອນ​ວິ​ຊາການ​; ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (​ເລື່ອ​ນຊັ້ນ​-​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດ​​ວິ​ໄນ​ຕໍ່ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 8. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ ກະຊວງການເງິນ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ-ປົດຕໍາແໜ່ງ, ສັບປ່ຽນຕໍາແໜ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຂອງລັດ, ຄະນະສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະອໍານວຍການວິສາຫະກິດ ລັດລົງທຶນ ທີ່ລັດຖະບານ ມີສິດແຕ່ງຕັ້ງ ຕາມກໍານົດວາລະ ຫຼື ກ່ອນວາລະ ອີງຕາມສະພາບການ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອື່ນໆ ຂອງການຈັດຕັ້ງ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບ​ສົມບັດ ຕາມການແບ່ງປັນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມລະບຽບການ;
 10. ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນ ຕາມ​ກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການ​ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ.

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

     ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົງຈັກຂອງກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະກອບດ້ວຍ:      

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ນິຕິກໍາ;
 3. ພະແນກ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ;
 4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຕໍ່;

–  ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ;

– ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ຢືມຕໍ່;

 5. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການປະກັນໄພ.

ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພມີ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກການເງິນນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ບາງແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼືເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກັບ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ.

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເລກທີ ເນື້ອຫາ
Content
Content
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top