ພາລະບົດບາດ

     ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ, ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກງຕສ”  ເປັນພາສາອັງກິດ Department of External Finance and Debt  Management (DEFD), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນວຽກງານການຮ່ວມມືການເງິນຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາຍໃນ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ.

 • ໜ້າທີ່
 1. ຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍຂອງ​ພັກ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ​ລະບຽບການ​ຂອງລັດ, ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ກ່ຽວກັບ ​ວຽກງານ​​ ຮ່ວມ​ມື​ການ​ເງິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງໜີ້ສິນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​​ຮັບ​ຜີ​ດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ ໃຫ້​ມີ​ຜົນສຳ​ເລັດ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິ​ກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ​ ການກູ້ຢືມ, ການລະດົມທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ​, ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ, ການ​ພັດທະນາ ​ແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕະຫຼາດພັນທະບັດ ແລະ ວຽກງານ​ຮ່ວມ​ມືການ​ເງິນ​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຕໍ່ ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ ພິຈາລະນາ;
 3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ​ ວຽກງານ ຮ່ວມ​ມືການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງໜີ້ສິນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບຸ​ກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ​ແລະ ການຈັດຕັ້ງ​ເຊື່ອມ​ຊຶມ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 4. ​ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງ ແລະ ປັບ​ປຸງ ນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດການ​ລະດົມ​ທຶນ ແຕ່ອາຍຸໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ;
 5. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ເປັນ​ຈຸດ​ປະສານ​ງານ ໃນວຽກງານ ຮ່ວມ​ມື ການ​ເງິນ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນ​ຕ່າງໆ; ເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ-ການເງິນ ພາຍໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ກໍຄື ກັບ ບັນດາປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ;
 6. ​​ເປັນ​ເຈົ້າການ​ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ, ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ​ແລະ​ ການອອກໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ;
 7. ​ເປັນ​ເຈົ້າການ ເຈລະຈາ ແລະ ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນ ເຊັນສັນຍາການສະໜອງທຶນ ກັບ ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ ​ແລະ​ ການອອກໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ, ການລະດົມທຶນ ໃນຕະຫຼາດທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການແກ້ໄຂ ຫຼື ປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ສິນ;
 8. ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ​ ໃນ​ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຜູ້ວ່າການ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຖາບັນການເງິນສາກົນຕ່າງໆ (Governor of the Lao PDR to the Banks/Funds) ຕາມລະບຽບການ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍບຸກຄະລາກອນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເປັນຕົວແທນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ໄປປະຈໍາການ ຢູ່ຫ້ອງການກຸ່ມ ໃນສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ ພິຈາລະນາ;
 10. ປະກອບຄວາມເຫັນຕໍ່ຮ່າງ ສົນທິສັນຍາ, ໜັງສືແລກປ່ຽນ, ສັນຍາຂອບການຮ່ວມມື, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮ່າງສັນຍາອື່ນໆ ໃນວຽກງານການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 11. ສັງ​ລວມ​ແຜນການ​ນຳ​ໃຊ້​, ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການເງິນໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນ ກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ; ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການເບີກຖອນເງິນຈາກບັນຊີຜູ້ໃຫ້ທຶນຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ;
 12. ການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນໃນການດັດແກ້ສັນຍາ, ດັດແກ້ຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ສຳລັບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ;
 13. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ​ລົງ​ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງການ ​ແລະ ການ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ, ເຂົ້າຮ່ວມກັບຄະນະກວດກາຊັບ​ສົມ​ບັດຂອງບັນດາໂຄງການ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 14. ​ເປັນເຈົ້າການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂການກູ້ຢືມຕໍ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ​ກັບ​​ສັນຍາ​ສະໜອງທຶນ, ດໍາເນີນການເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມຕໍ່ ແລະ ລາຍງານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ມອບສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກົມກ່ຽວຂ້ອງ;
 15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ;
 16. ຄຸ້ມ​ຄອງ, ສັງ​ລວມ, ສ້າງ​ແຜນ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ຊໍາລະ​ຕົ້ນທຶນ ​ແລະ ດອກ​​ເບ້ຍ ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ, ພັນທະບັດ ແຕ່ອາຍຸໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ​, ​ເງິນ​ແຮຊຳລະໜີ້ສິນສຳຮອງ ແລະ ​ເງິນ​ບໍາລຸງ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງສາກົນ;
 17. ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າອອກ, ຄຸ້ມຄອງ ພັນທະບັດ ແຕ່ອາຍຸໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ;
 18. ດໍາ​ເນີນ​ການ​ຊໍາລະ​ ໜີ້ສິນເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ພັນທະບັດ ແຕ່ອາຍຸໜຶ່ງປີຂຶ້ນໄປ ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ສະພາ​ແຫ່​ງຊາດ​ຮັບ​ຮອງ ​ແລະ ອະນຸມັດ​ຈາກ​ກົມ​ງົບປະມານ​​ແຫ່ງ​ລັດ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​​ສັນຍາ;
 19. ສັງ​ລວມ​ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນໜີ້ສິນ​ສາທາ​ລະນາ ​​ເພື່ອ​ເປັນ​ຂໍ້ມູນ ​ໃນ​ການວິ​ເຄາະ, ວິ​ໄຈ ​​ເພື່ອລາຍ​ງານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 20. ສະຫຼຸບ ແລະ ສົມທຽບບັນຊີການເບີກຖອນເງິນກູ້ຢືມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ເພື່ອສັງລວມເຂົ້າໃນບົດສະຫຼຸບງົບປະມານແຫ່ງລັດ;
 21. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ສ້າງ​ຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບ​​ເລີກ, ​ໂຮມ​ເຂົ້າ, ​ແຍກ​ອອກ ​ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ກໍານົດຕຳແໜ່ງງານ; ຄົ້ນຄວ້າການ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ກໍານົດ ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານ​ນໍາພາ-ຄຸ້ມ​ຄອງ, ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ ( ຝຶກ​ອົບຮົມ ​ແລະ ພັດທະນາ ) ​ແລະ ການປະ​ເມີນ​ຜົນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 22. ຄົ້ນຄວ້າການ ສັບ​ຊ້ອນ, ຈັດ​ວາງ, ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ວິ​ໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 23. ພົວພັນ, ຮ່ວມ​ມື, ປະສານງານ ​ແລະ ​ເປັນ​ໃຈກາງ ​​ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ອົງການ​ຈັດຕັ້ງ ສາກົນ ​ແລະ ພາກພື້ນ;
 24. ສະຫຼຸບລາຍ​ງານ​ ກ່ຽວກັບວຽກງານ​ກາ​ນເງິນຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ການຄຸ້ມ​ຄອງໜີ້ສິນ ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງ​ວດ, ປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ເພື່ອລາຍງານຕາມລະບຽບການ;
 25. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະ​ເໜີສ້າງ, ປັບປຸງ ນະ​ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິ​ກໍາ ​ແລະ ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ ການ​ເງິນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງໜີ້ສິນ;
 2. ສະ​ເໜີປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ ​ນະ​ໂຍບາຍ​, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ສັນຍາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບໍ່ສອດຄ່ອງ​;
 3. ເຊັນຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 4. ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຕາມລະບຽບການ;
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກວດກາ​ນ ການຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ແຜນ​ງານທີ່​ນໍາ​ເງິນກູ້​ຢືມ ​ແລະ ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ໜີ້ສິນພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ເງິນ;
 6. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ​ໂຮມ​ເຂົ້າ, ​ແຍກ​ອອກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະ​ເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກຂອງ​ກົມ; ສັບ​ຊ້ອນໝູນວຽນ ລັດຖະກອນວິຊາ​ການ; ສະເໜີຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ (​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ, ​ເລື່ອນ​ຂັ້ນ ​ແລະ ​ອື່ນໆ) ​ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດຊອບ​ຂອງຕົນ;
 7. ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການ​ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ.
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ​ ຂອງກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກຮ່ວມມືການເງິນຫຼາຍຝ່າຍ;
 3. ພະແນກຮ່ວມ​ມື​ການ​ເງິນ​ສອງ​ຝ່າຍ;
 4. ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ;
 5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ;
 6. ພະແນກຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ.
 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top