ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົງ​ຈັກ​ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິ​ສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ​ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:​      

  1. ພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ສັງລວມ;
  2. ພະແນກປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ;
  3. ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ;
  4. ພະ​ແນ​ກ ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະກັນ​ໄພ.

ກົມ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ​ ແລະ ການປະກັນໄພມີຂະແໜງ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ​ແລະ ການປະກັນໄພ​​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບພະ​ແນກ​ການ​ເງິນ​ນະຄອນຫຼວງ ຫຼືບາງ​ແຂວງ​ທີ່ມີເງື່ອນ​ໄຂ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກັບຂະ​ແໜງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ.

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລໍາດັບ ເນື້ອຫາ ເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫຼດ Table Header
01
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ
ເລກທີ 4849/ກງ, ລົງວັນທີ 06/12/2019
02
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ
ເລກທີ 3058/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
03
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຮັກສາເງິນແຮປະກັນໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້
ເລກທີ 3059/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
04
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພ
ເລກທີ 3060/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
05
ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ
ເລກທີ 2526/ກງ, ລົງວັນທີ 28/09/2020
06
ບົດລາຍງານວຽກງານການປະກັນໄພ ປະຈໍາປີ 2019
ປີ 2019
07
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ)
ເລກທີ 78/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29/11/2019
08
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນາຍໜ້າປະກັນໄພ "ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ"
ແບບຟອມ 03
09
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍອອກບັດເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ "ສໍາລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ"
ແບບຟອມ 04
10
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນ "ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ"
ແບບຟອມ 05
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລປ)

Department of state-owned enterprise and insurance management (DSI)

Tel/Fax: 85621 417622

Close Menu
Top