ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ກົງ​ຈັກ​ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິ​ສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ​ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:​      

  1. ພະແນກນິຕິກໍາ ແລະ ສັງລວມ;
  2. ພະແນກປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ;
  3. ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ;
  4. ພະ​ແນ​ກ ​​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການປະກັນ​ໄພ.

ກົມ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ​ ແລະ ການປະກັນໄພມີຂະແໜງ​ຄຸ້ມຄອງວິ​ສາ​ຫະກິດລັດລົງທຶນ ​ແລະ ການປະກັນໄພ​​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບພະ​ແນກ​ການ​ເງິນ​ນະຄອນຫຼວງ ຫຼືບາງ​ແຂວງ​ທີ່ມີເງື່ອນ​ໄຂ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ກັບຂະ​ແໜງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຢູ່​ຂັ້ນແຂວງ.

 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລໍາດັບ ເນື້ອຫາ ເລກທີ / ລົງວັນທີ ດາວໂຫຼດ Table Header
01
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງວິາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ
ເລກທີ 4849/ກງ, ລົງວັນທີ 06/12/2019
02
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດປະກັນໄພ
ເລກທີ 3058/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
03
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການຮັກສາເງິນແຮປະກັນໄພ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການຊໍາລະໜີ້
ເລກທີ 3059/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
04
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພ
ເລກທີ 3060/ກງ, ລົງວັນທີ 27/09/2018
05
ຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານລັດວິສາຫະກິດ
ເລກທີ 2526/ກງ, ລົງວັນທີ 28/09/2020
06
ບົດລາຍງານວຽກງານການປະກັນໄພ ປະຈໍາປີ 2019 (ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ)
ປີ 2019
07
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ (ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ)
ເລກທີ 78/ສພຊ, ລົງວັນທີ 29/11/2019
08
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນາຍໜ້າປະກັນໄພ "ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ"
ແບບຟອມ 03
09
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍອອກບັດເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ "ສໍາລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ"
ແບບຟອມ 04
10
ໃບຄໍາຮ້ອງ ຂໍໃບອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນ "ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ"
ແບບຟອມ 05
11
ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານ ເພື່ອຂໍໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດນາຍໜ້າປະກັນໄພ
12
ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນປະກັນໄພ (ສໍາລັບບຸກຄົນ)
13
ແຜນວາດຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດເປັນຕົວແທນປະກັນໄພ (ສໍາລັບນິຕິບຸກຄົນ)
14
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການປະກັນໄພ
15
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຕົວແທນປະກັນໄພ ແລະ ນາຍໜ້າປະກັນໄພ
16
ແຜ່ນພັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດໃນຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEADRIF)
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລປ)

Department of state-owned enterprise and insurance management (DSI)

Tel/Fax: 85621 417622

Close Menu
Top