ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
2ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
3ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2011-2012
4ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
5ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ-ແລະ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
6ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
7ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາວອນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ
8ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
9ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ
10.ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງສປປລາວ
11ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ-ແລະ-ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
12ດຳລັດ-ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
13ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນເອກະສານ
14ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້-ສິນຄ້າ-ການກໍ່ສ້າງ-ການສ້ອມແປງ-ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
15ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
16ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
17ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
18ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍໃບເກັບເງິນ
Close Menu
Top