ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035
2ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ
3ລັດຖະດໍາລັດ ກ່ຽວກັບຫານປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
4ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງສາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2019
5ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
6ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
7ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2011-2012
8ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
9ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ-ແລະ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
10ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
11ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາວອນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ
12ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
13ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ
14.ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງສປປລາວ
15ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ-ແລະ-ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
16ດຳລັດ-ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
17ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນເອກະສານ
18ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້-ສິນຄ້າ-ການກໍ່ສ້າງ-ການສ້ອມແປງ-ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
19ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
20ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
21ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
22ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍໃບເກັບເງິນ
Close Menu
Top