ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານ
1ລັດຖະດໍາລັດ ກ່ຽວກັບຫານປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
2ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງສາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2019
3ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
4ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ
5ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 2011-2012
6ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
7ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ-ແລະ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
8ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
9ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖາວອນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ
10ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
11ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ-ແລະ-ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ
12.ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງສປປລາວ
13ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ-ແລະ-ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ
14ດຳລັດ-ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ-ວ່າດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
15ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນເອກະສານ
16ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການປະມູນຈັດຊື້-ສິນຄ້າ-ການກໍ່ສ້າງ-ການສ້ອມແປງ-ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ
17ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
18ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ
19ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
20ດຳລັດ-ວ່າດ້ວຍໃບເກັບເງິນ
Close Menu
Top