ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກກົມພາສີ ມີກົງຈັກຊ່ວຍວຽກດັ່ງນີ້:

  1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານ ແລະ ການເງີນ
  2. ພະແນກ ກວດກາພາຍໃນ
  3. ພະແນກ ນິຕິກຳ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຜນການ
  5. ພະແນກ ກວດສອບຄືນການແຈ້ງພາສີ
  6. ພະແນກ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແຈ້ງພາສີ
  7. ພະແນກ ຮ່ວມມືພາສີສາກົນ
  8. ພະແນກ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ
  9. ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ປາບປາມການລັກລອບໜີພາສີ

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top