ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

Tel/Fax: (856)-21-911336
Tel/Fax: (856)-21-417766
ສາຍດ່ວນ: 1519

ອີເມວຕິດຕໍ່

email: webmaster@mof.gov.la 
email: admin@mof.gov.la

 ຕິດຕໍ່ບັນດາກົມ

ລດບັນດາກົມເບີຕິດຕໍ່ພົວພັນ
1
ຫ້ອງການ+856 21 412409
2ກົມເຕັກໂນໂລຊຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ+856 21 417766
3ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ+856 21 412408
4ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ+856 21 451836
5ກົມຄຸ້ມຄອງໜີ້ສີນສາທາລະນະ+856 21 412142
6ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ
7ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ+856 21 911613
8ກົມພາສີ+856 21 213810
9ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ+856 21 415950
10ກົມສ່ວຍສາອາກອນ+856 21 218569
11ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ+856 21 263252
12ກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ+856 21 900971
13ກົມກວດກາ+856 21 416746
14ກົມຄຸ້ມຄອງການບັນຊີ+856 21 213813
15ສະຖາບັນການເງິນ – ການບັນຊີ+856 21 480268

Close Menu
Top