ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

Tel/Fax: (856)-21-911336
Tel/Fax: (856)-21-417766
ສາຍດ່ວນ: 1519

ອີເມວຕິດຕໍ່

email: webmaster@mof.gov.la 
email: admin@mof.gov.la

 ຕິດຕໍ່ບັນດາກົມ

ລດບັນດາກົມເບີຕິດຕໍ່ພົວພັນ
1
ຫ້ອງການ+856 21 412409
2ສະຖາບັນພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ+856 21 417766
3ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ+856 21 412408
4ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ+856 21 451836
5ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ+856 21 412142
6ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ+856 21 911613
7ກົມພາສີ+856 21 213810
8ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ+856 21 415950
9ກົມສ່ວຍສາອາກອນ+856 21 218569
10ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ+856 21 263252
11ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ+856 21 900971
12ກົມກວດກາ+856 21 416746
13ກົມບັນຊີ+856 21 213813
14ກົມສະສົມແຫ່ງລັດ+856 21 900932
15ສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ+856 21 480268

Close Menu
Top