ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ສະຖາບັນ​ການ​ເງິນ-ການບັນຊີ ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ:

 1. ສະພາບໍລິຫານສະຖາບັນ
 2. ສະພາວິຊາການສະຖາບັນ
 3. ສະພາຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະຖາບັນ
 4. ກົງຈັກດ້ານການບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ:
  • ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ
  • ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການເງີນ
  • ພະແນກ ວິຊາການ
  • ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
  • ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການເງິນ
  • ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ
  • ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງກວດກາ, ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ນິຕິກຳ
  • ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຝຶກອົບຮົມ
 1. ກົງຈັັກດ້ານວິຊາການ ປະກອບມີ:
  • ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານ
  • ພາກວິຊາ ການເງິນແຫ່ງລັດ
  • ພາກວິຊາ ການເງິນວິສາຫະກິດ
  • ພາກວິຊາ ການບັນຊີ-ກວດສອບ
 ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top