ພາລະບົດບາດ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ;
  2. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ;
  3. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ;
  4. ພະແນກ ໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານການເງິນ;
  5. ພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຫ້ອງການ, ກະຊວງການເງິນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel/Fax: Tel/Fax: (856)-21-911336

Email: webmaster@mof.gov.la
Email: ict@mof.gov.la

Close Menu
Top