ພາລະບົດບາດ

     ຫ້ອງການກະຊວງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ ຫກງ, ເປັນພາສາອັງກິດ Permanent Secretariat Office (PSO), ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງການເງິນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານບໍລິຫານ, ການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

 • ໜ້າທີ່
 1.      ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເງິນ-ງົບປະມານ, ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ໂຄສະນາຂ່າວສານການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງກະຊວງການເງິນ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການເງິນ-ງົບປະມານ, ລະບຽບການປະຢັດ, ຊັບສິນຂອງຂະແໜງການເງິນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ການລົງທຶນຂອງລັດ (ລວມທັງຂະແໜງສາຍຕັ້ງ), ບໍາລຸງຮັກສາ, ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ   ຂອງກະຊວງການເງິນ;
 4. ເປັນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງກະຊວງການເງິນ;
 5. ຄຸ້ມຄອງແຈກຢາຍ ພາຫະນະ ຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ, ປະຈຳຕຳແໜ່ງ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າອອກຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກະຊວງການເງິນ ໃນການໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການພາຍໃນປະເທດ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາປະຈຳຢູ່ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງການເງິນ;
 8. ເປັນໃຈກາງ ສັງລວມລາຍງານຮອບດ້ານ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມລະບຽບການ;
 9. ເປັນໃຈກາງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກະຊວງການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ ກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລການເງິນ, ລັດວິສາຫະກິດ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 11. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລການເງິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາທິດຊີ້ນຳ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ສະເໜີ ລາຍງານ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງ ຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ;
 12. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານພິທີການ, ເລຂານຸການ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ;
 13. ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
 14. ເປັນໃຈກາງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ວຽກງານສາຍດ່ວນກະຊວງການເງິນ;
 15. ເປັນໃຈກາງສ້າງແຜນ, ຈັດສັນງົບປະມານປົກກະຕິ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນ ຂອງກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລການເງິນ; ຄຸ້ມຄອງລວມສູນ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 16. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ການບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 17. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ສື່ໂຄສະນາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຂະແໜງການເງິນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 18. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ຊຸກຍູ້, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມ, ສະຫຼຸບ ແລະ ສັງລວມລາຍງານ ວຽກງານ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກໃນຂະແໜງ ການເງິນ;
 19. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃນວຽກງານຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ກັບກະຊວງການເງິນ ຂອງຕ່າງປະເທດ;
 20. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນການພົບປະ, ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງການເງິນ ປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;
 21. ປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 22. ຄຸ້ມຄອງລວມສູນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນ ບັນດາໂຄງການ ກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ    ດ້ານວິຊາການ ຂອງບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ວິທະຍາໄລການເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 23. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍາຕໍາແໜ່ງງານ; ຄົ້ນຄວ້າການຂຶ້ນແຜນກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງ (ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ) ແລະ ປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 24. ຄົ້ນຄວ້າ ການສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 25. ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ, ສາມປີ ແລະ ຫ້າປີ ຕາມລະບຽບການ;
 26. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
 • ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫ້ອງການກະຊວງ;
 2. ເຊັນ ຫຼື ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງເອກະສານຕ່າງໆ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການ, ໃນຂອບເຂດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ;
 3. ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕາມການແບ່ງປັນຂອງກະຊວງການເງິນ;
 4. ນໍາສະເໜີນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ໃນຂອບການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະເໜີຄະນະນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ;
 5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາກົມ, ທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ຂະແໜງການເງິນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕ້ັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານຂອງກະຊວງ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 6. ສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ, ຍຸບເລີກ, ໂຮມເຂົ້າ, ແຍກອອກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກຂອງກົມ; ສັບຊ້ອນໝູນວຽນລັດຖະກອນວິຊາການ; ສະເໜີ ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ (ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 7. ສະເໜີເປີດບັນຊີເງິນຝາກລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ລວມສູນຜ່ານບັນຊີດຽວຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ) ເງິນລາຍຮັບຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງບັນດາກົມ ຕາມລະບຽບການ;
 8. ປະຕິບັດສິດອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ;
 2. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ;
 3. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ;
 4. ພະແນກ ໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານການເງິນ;
 5. ພະແນກ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;
 6. ພະແນກ ພິທີການ ແລະ ຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ.
 ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ລຳດັບ ເນື້ອຫາ
  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຖະຫນົນ 23 ສິງຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

Tel/Fax: Tel/Fax: (856)-21-911336

Email: webmaster@mof.gov.la
Email: ict@mof.gov.la

Close Menu
Top