ພາລະບົດບາດ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມບັນຊີ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານການບັນຊີ;
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການບັນຊີແຫ່ງລັດ;
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການບັນຊີວິສາຫະກິດ;
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງກວດສອບອິດສະລະ.

ສາມາດດາວໂຫຼດເອກະສານພາລະບົດບາດຂອງກົມໄດ້ທີ່ນີ້ : download

 

 ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລຳດັບ
ເນີ້ືອໃນ
ວັນທີ / ເດືອນ / ປີ
ດາວໂຫຼດ
1
download
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຊື່ກົມ
ເບີໂທຕິດຕໍ່
ອີເມວຕິດຕໍ່

ເນື້ອຫາ

Tel/Fax:

Email: 

Close Menu
Top