ສະເໜີຜ່ານຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ

ສຳລັບ (ຮ່າງ) ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກະຊວງການເງິນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການເງິນລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິພາບ, ເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ທັນສະໄໝ.

ສ່ວນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງການເງິນປະກອບມີ 12 ກົມ, 1 ຫ້ອງການກະຊວງ, 1 ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, 1 ສະຖາບັນການສຶກສາການເງິນ ແລະ 2 ໜ່ວຍວິຊາການທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນຄື: ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມກວດກາ, ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກົມພາສີ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ, ກົມຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ, ກົມການເງິນຕ່າງປະເທດ, ກົມບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານການເງິນ, ສະຖາບັນການສຶກສາການເງິນ ແລະ 2 ໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງຂຶ້ນກັບກະຊວງການເງິນປະກອບມີ: ວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ, ວິທະຍາໄລການເງິນພາກໃຕ້.

ສ່ວນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງການເງິນປະກອບມີ: ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານການເງິນເມືອງ; ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງເມືອງ.

ພາສີປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ດ່ານພາສີສາກົນ, ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ, ດ່ານພາສີປະເພນີ, ຫ້ອງການພາສີປະຈຳລະບົບສາງ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດອື່ນ; ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຄັງເງິນປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ໜ່ວຍງານຄັງເງິນປະຈໍາເມືອງ.

 

(ຮ່າງ) ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການເງິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປະກອບມີ 5 ໝວດ, 12 ມາດຕາ ແລະ ໃນໝວດທີ 5 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ, ໃນມາດຕາ 9 ກຳນົດງົບປະມານ, ຕາປະທັບ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍ, ກະຊວງການເງິນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ກງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “Ministry of Finance” ມີງົບປະມານ, ຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:

21/07/2021

ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top