ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ງົບປະມານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top