ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກໃບຮັບເງິນຕາມແບບຟອມໃໝ່

           ກະຊວງການເງິນ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 5146/ກງ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແບບຟອມໃບຮັບເງິນຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານຢັ້ງຢືນໃນການມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ປັດຈຸບັນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກໃບຮັບເງິນຕາມແບບຟອມໃໝ່ໂດຍນຳໃຊ້ເປັນເອກະພາບທຸກສາຂາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ພາບ/ຂ່າວ:
ວັນທີອອກຂ່າວ:
ວັນທີເກິດຂ່າວ:
Close Menu
Top