an image an image
ຫົວຂໍ້ Approved by ຊື່ແຟ້ມຂໍ້ມູນ
ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະທານປະເທດ Constitution (2003) Lao.pdf
ກົດຫມາຍອາຍາ ປະທານປະເທດ Penal Law (2005) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ການດຳເນີນ ຄະດີອາຍາ ປະທານປະເທດ Criminal Procedurel Law (2004) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ອົງການ ໄອຍາການ ປະທານປະເທດ Public Prosecutor Law (2003) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ສານປະຊາຊົນ ປະທານປະເທດ People's Court Law (2003) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ກຳມະສິດ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ Property Law (1990) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພືນຖານ ຂອງການສຶບທອດ ມູນມໍລະດົກ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ Heritage and Basis of Inheritage Law (1990) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ຄ່າທຳນຽມສານ ປະທານປະເທດ Court Fees Law (2006) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ Contract Law (1990) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ສັນຊາດລາວ ປະທານປະເທດ Lao nationality Law (2004) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ບັນຊີ ປະທານປະເທດ Accounting Law (2007) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ພາສີ ປະທານປະເທດ Customs Law (2005) Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ສ່ວຍສາອາກອນ ປະທານປະເທດ the last TAX Decrelation Rule 11 WithNewUpdateTA07122009.pdf, 64. Value Added Tax (2006) Lao.pdf, Tax Law (2005) Lao.pdf,
ກົດຫມາຍ ງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ປະທານປະເທດ State Budget Law (2006) Lao.pdf
ລັດຖະທຳມະນູນ ທ່ານ ສະໝານ ວິຍະເກດ 1. Constitution (2003) Lao.pdf
ກົດໝາຍອາຍາ ທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ 2. Penal Law (2005) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ samane VIYAKHET 3. Criminal Procedurel Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄອຍະການປະຊາຊົນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 3. Criminal Procedurel Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 4. Public Prosecutor Law (2003) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າກຳມະສິດ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 6. Property Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານການສືບທອນມູນມໍລະດົກ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 7. Heritage and Basis of Inheritage Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າຄ່າທຳນຽມສານ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 8. Court Fees Law (2006) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 9. Contract Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດລາວ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 10. Lao nationality Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່່າດ້ວຍຄອຍຄົວ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 11. Family Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜູກພັນອອກສັນຍາ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 12. Tort Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 13. Civil Procedure Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 14. Accounting Law (2007) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າການປະກັນໄພ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 15. Insurance Law (1990) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 16. Family Registration Law (1992) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າສຳນັກງານທະບຽນເອກະສານ ສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ 17. Notary Law (1992) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າສະພາແຫ່ງຊາດ ສະພາແຫ່ງຊາດ 18. National Assembly Law (2006) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າການສົ່ງເສີມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດ 19. Foriegn Investment Promotion Law (2004) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະພາແຫ່ງຊາດ 20. Labour Law (2006) Lao.pdf
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ law on Commercial Bank in Lao.pdf
ທົດລອງ ການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ(ສະບັບປັບປຸງປີ 2009) ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ Accounting Law.pdf, Content.pdf, Loco.pdf
ກົດຫມາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ Budget Law Lao.pdf
ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ ທ່ານ ສະຫມານ ວິຍະເກດ 49. State Property Law.pdf

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,996
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31