an image an image

ໂຄງການຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນສູ່ລະບົບທັນສະໄໝຈະສຳເລັດໃນປີ 2019

pulpit rock
ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ “Tax Ris Project” ໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝຈະສຳເລັດການປຸກສ້າງໃນເວລາ 24 ເດືອນ ຫລື ຕົ້ນປີ 2019,ສ່ວນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທົດລອງການນຳໃຊ້ກາງປີ 2018 ໃນມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ 32,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລືປະມານ 266 ຕື້ກີບ.
ສະນັ້ນ, ໃນທ້າຍອາທິດ ຜ່ານມາກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຈິ່ງໄດ້ເຮັດພິທີທາງສາສະໜາເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີພະສົງຈໍານວນ 5 ອົງດໍາເນີນພິທີທາງສາສະໜາ, ມີທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ຈອນ ລີ (John LEE ) ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ LG CNS, ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ HHI ຮັບເໝົາໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວໜັງສືພິມ ການເງິນ ເຄີຍໄດ້ນຳສະເໜີໄປແລ້ວວ່າ: ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນປະກອບມີ 2 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ວຽກພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ແມ່ນການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແບບຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແຈ້ງມອບລາຍຮັບ, ການກວດສອບຫຼັງການແຈ້ງ, ການປະເມີນຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ການກຳນົດເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (Data Center), ສ້າງສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນ (Back Center) ເຊິ່ງເປັນຕຶກອາຄານ 6 ຊັ້ນ ຈະນຳໃຊ້ສຳລັບເກັບຖານຂໍ້ມູນ, ການເຝິກອົບຮົມການບໍລິການຜູ້ເສຍອາກອນ ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ, ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການຫັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃນເວລາ 24 ເດືອນ ຫລື ຕົ້ນປີ 2019, ສ່ວນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ທົດລອງນໍາໃຊ້ກາງປີ 2018, ເຊິ່ງໂຄງການນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຜ່ອນຜັນຂອງລັດຖະບານ ສ. ເກົາຫລີ ໃນມູນຄ່າເງິນກູ້ 28,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລື ປະມານ 233 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານສປປລາວ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລືປະມານ 32 ຕື້ກ່ວາກີບລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 32,5 ລ້ານໂດລາ ຫລື ປະມານ 266 ຕື້ກ່ວາກີບ.
ທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ກ່າວວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເຊິ່ງປະກອບມີພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນແບບຄົບຊຸດ (Tax Revenue Information Systems - Tax RIS) ທັງສ້າງລະບົບການບໍລິການຜູ້ເສຍອາກອນຜ່ານລະບົບເວັບໄຊ໌ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ ຂໍ້ແນະນຳ ລະບຽບການ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ເສຍອາກອນເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ, ເຊື່ອມລະບົບດັ່ງກ່າວຕໍ່ລະບົບຕ່າງໆຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນຳໃຊ້ ລວມທັງລະບົບການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເສຍອາກອນຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບຢູ່ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ອີກ 5 ແຂວງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ, ບໍລິສັດ LG CNS ຈະຂະຫຍາຍໄປ 4 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕື່ມອີກ.
ສະໜອງລະບົບຊອບແວ (SW) ແລະ ອຸປະກອນ (HW) ຄົບຊຸດ ທັງຕິດຕັ້ງທົດລອງການນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນ (Back-Up Center), ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງການຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ລະບົບທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຫັນການຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ເຊິ່ງເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບຫລັກ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ພາບ-ຂ່າວ: ບຸນທຽມ, ສອນໄຊ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
14/07/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/07/2017
ສຸກ, 7 ກໍລະກົດ, 2017 - ອັງຄານ, 7 ກໍລະກົດ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a429.jpg543.53 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,101,906
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30