an image an image

ແຜນງົບປະມານປີ 2018 ສປປ ລາວຕ້ອງບັນລຸ 26.618 ຕື້ກີບ

pulpit rock
ເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ, ສົກປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງບັບລຸ 26.618 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 23.028 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,19% ຂອງ GDP, ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານ ໄລຍະ 4 ປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDP.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກ່າວໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມທີ່ກະຊວງການເງິນວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບປັງປຸງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນ່ໃສ່ສ້າງແຜນງົບ ປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ປີ (2017-2020).
ການສ້າງແຜນໃນຄັ້ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຄົບຖ້ວນ ຮັບປະກັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທັງຂົນຂວາຍທຸກທ່າແຮງທີ່ມີໃນການສ້າງແຜນລາຍຮັບປີ 2018 ໃຫ້ມີທ່າຮັບເຊິ່ງຕິດພັນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການທີ່ມີລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ, ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງລາຍຮັບບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງເພື່ອກໍານົດເຂົ້າ ໃນແຜນປີ 2018 ໃຫ້ມີຄວາມເປັນຈິງ.
ອີງຕາມຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 2168/ກງ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017 ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງເປັນການ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໃນສົກປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງບັບລຸ 26.618 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP (ລວມທັງລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ) ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 23.028 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,19% ຂອງ GDP
ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເປັນຄາດໝາຍສູງສຸດທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDP ສະນັ້ນ, ການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 ຕ້ອງໄດ້ເອົາຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດເປັນພື້ນຖານໃນການຫັນສູ່ໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງ ການຕ່າງໆໃຫ້ມີການປະຢັດມັດຖະຍັດຂຶ້ນຕື່ມ, ນອກນັ້ນບັນຫາລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນ ເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງຕາມຈໍານວນຄົນທີ່ມີ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຂຶ້ນແຜນເພື່ອໄວ້ ແລະ ມີການຊໍ້າຊ້ອນອີກດ້ວຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນງົບປະມານປີນີ້ ຕ້ອງໄດ້້ເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບຂອງເສດ ຖະກິດມະຫາພາກເຮັດໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຈໍາກັດການສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຄຸມເຄືອໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7% ລະດັບການຂາດດຸນບບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5% ຂອງ GDP, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້, ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບການຄິດໄລ່ໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງ ແລະ ໄປຕາມແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
14/07/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
08/07/2017
ເສົາ, 8 ກໍລະກົດ, 2017 - ພຸດ, 8 ກໍລະກົດ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a430.jpg289.92 KB
a431.jpg378.56 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,101,896
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30