an image an image

ແຜນງົບປະມານປີ 2018 ສປປ ລາວຕ້ອງບັນລຸ 26.618 ຕື້ກີບ

pulpit rock
ເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ, ສົກປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງບັບລຸ 26.618 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 23.028 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,19% ຂອງ GDP, ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານ ໄລຍະ 4 ປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDP.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກ່າວໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມທີ່ກະຊວງການເງິນວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບປັງປຸງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນ່ໃສ່ສ້າງແຜນງົບ ປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ປີ (2017-2020).
ການສ້າງແຜນໃນຄັ້ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຄົບຖ້ວນ ຮັບປະກັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທັງຂົນຂວາຍທຸກທ່າແຮງທີ່ມີໃນການສ້າງແຜນລາຍຮັບປີ 2018 ໃຫ້ມີທ່າຮັບເຊິ່ງຕິດພັນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການທີ່ມີລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ, ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງລາຍຮັບບໍລິຫານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງເພື່ອກໍານົດເຂົ້າ ໃນແຜນປີ 2018 ໃຫ້ມີຄວາມເປັນຈິງ.
ອີງຕາມຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 2168/ກງ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017 ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງເປັນການ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ໃນສົກປີ 2018 ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງບັບລຸ 26.618 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP (ລວມທັງລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ) ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 23.028 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,19% ຂອງ GDP
ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເປັນຄາດໝາຍສູງສຸດທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDP ສະນັ້ນ, ການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018 ຕ້ອງໄດ້ເອົາຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດເປັນພື້ນຖານໃນການຫັນສູ່ໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງ ການຕ່າງໆໃຫ້ມີການປະຢັດມັດຖະຍັດຂຶ້ນຕື່ມ, ນອກນັ້ນບັນຫາລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນ ເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງຕາມຈໍານວນຄົນທີ່ມີ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຂຶ້ນແຜນເພື່ອໄວ້ ແລະ ມີການຊໍ້າຊ້ອນອີກດ້ວຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນງົບປະມານປີນີ້ ຕ້ອງໄດ້້ເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບຂອງເສດ ຖະກິດມະຫາພາກເຮັດໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຈໍາກັດການສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຄຸມເຄືອໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7% ລະດັບການຂາດດຸນບບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5% ຂອງ GDP, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້, ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບການຄິດໄລ່ໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງ ແລະ ໄປຕາມແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
14/07/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
08/07/2017
ເສົາ, 8 ກໍລະກົດ, 2017 - ພຸດ, 8 ກໍລະກົດ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a430.jpg289.92 KB
a431.jpg378.56 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,881,203
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30