an image an image

ເອດີບີ ສະໜອງທຶນ 10 ລ້ານໂດລາປັບປຸງວຽກງານກະສິກຳສປປ ລາວ

pulpit rock
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ເອດີບີ) ໄດ້ອະນຸມັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າມູນຄ່າ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການຄ້າໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.
ສະນັ້ນ, ໃນຕອນແລງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາສະໜອງທຶນລະຫວ່າງ ເອດີບີ ກັບລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າລັດຖະບານໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກັບທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີທ່ານ ປອ ພວງປຣາລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຢະຊຸຊິ ເນກິຊິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳສປປ ລາວມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສະໜັບສະໜູນທຶນເພີ່ມເຕີມຈຳນວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການປັບປຸງຄວາມອາສາມາດດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ສປປ ລາວ, ເປັນການຍົກລະດັບບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ລວມທັງແຜນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດທີ່ຕິດພັນກັບການປະສານງານຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມກົມກ່ຽວໃນພາກພື້ນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ.
ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສະໜອງທຶນຂອງເອດີບີ ໃນຄັ້ງນີ້, ຈໍານວນ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດດ້ານສຸຂະພາບໄມ ແລະ ສຸຂະນາໄມພືດ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໃນປີ 2012 ເອດີບີ ໄດ້ສະໜອງທຶນຈໍານວນ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ເງິນກູ້ຢືມ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍການຄ້າໃນພາກພື້ນ, ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດການສົ່ງອອກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສຳລັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ຂະແໜງສຸພາບພືດ ໄດ້ສຳ ເລັດການສະໜັບສະໜູນການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດໄປຍັງຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ສສ ຫວຽດ ນາມ, ສປ ຈີນ, ຂະແໜງສຸຂະພາບສັດ ໄດ້ປັບປຸງການຕອບໂຕ້ການລະບາດພະຍາດສັດ, ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ສີດຢາວັກຊິນປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດປາກເປື່ອຍໃນບັນດາເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຂະແໜງຄວາມປວດໄພຂອງອາຫານໄດ້ປັບປຸງຄວາມອາສາມາດ ໃນການຮັບມືກັບອາຫານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄວບຄຸມອາຫານເປັນພິດ, ກຳນົດມາຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ຍົກສູງລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈວຽກງານຄວາມປວດໄພຂອງອາຫານ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໄດ້ເພີ່ມຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ນັກສຶກສາສາຍວິຊາສະເພາະດ້ານຂຶ້ນສົ່ງເທົ່າໂດຍປະກອບມີສາຍປ້ອງກັນພືດ, ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ ແລະ ສັດຕະວະແພດ.
ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂອບວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນນອນໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການເປັນປະເທດສະມາມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ຍ້ອນຜົນສຳເລັດຄອງການດັ່ງກ່າວ ເອດີບີ ຈິ່ງໄດ້ສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໂຄງການດັ່ງກ່າວແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2021 ທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ກຽມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອອກໄປອີກໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ. ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງການເງິນ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
13/11/2017
ຈັນ, 13 ພະຈິກ, 2017 - ສຸກ, 13 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a689.jpg947.93 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,754
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31