an image an image

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ສໍາພາດນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Biz news ເຢຍລະມັນ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ ລໍຣາ ພອດເຊິນ ແລະ ທ່ານ ລູຊຽດ ແດນນຽ້ວນັກຂ່າວຈາກໜັງສືພິມ Biz news ປະເທດເຢຍລະມັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ເພື່ອມາສຳພາດກ່ຽວກັບສະພາບລວມເສດຖະກິດຂອງລາວ, ຖານະທາງດ້ານການເງິນ, ການລົງທຶນ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງລາວມີດັ່ງນີ້:
ຄຳຖາມ: ສະພາບລວມເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນມີຄວມຄືບໜ້າແນວໃດ ? ໄດ້ປະເມີນສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນຂອງສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບບັນດາສະຖາບັນສາກົນຄືແນວໃດ ?
ຄຳຕອບ: ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຊຸມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບດີ, ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວເປັນເປົ້າໝາຍຫລັກ, ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍການຫັນໄປສູ່ການເປີດກ້ວາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພາກເອກະຊົນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບພາກພື້ນເພື່ອເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ເຊິ່ງສປປລ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ WTO ແລະ ສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດອັນດີໃຫ້ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃນສົກປີ 2015-2016 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ບັນລຸໄດ້ 7% ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 2.408 ໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າປະກອບກັບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນມີຄວາມຝືດເຄືອງ. ໃນຕໍ່ໜ້າຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7-7,5% ເຊິ່ງລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂດເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນທ່າແຮງທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນັ້ນ, ສປປ ລາວ ພວມເລັ່ງສ້າງບັນດານິຄົມອຸດສາຫະກໍາຢູ່ແຕ່ລະພາກທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າມາສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ, ການຜະລິດກະສິກໍາປອດສານຜິດ, ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບທີ່ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ການປະເມີນສະຖານະທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນທີ່ປະເມີນ ສະພາບໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງປະເທດແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມາຈາກເງິນກູ້ຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອລົງທຶນໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພ້ອມທັງການອອກພັນທະບັດເພື່ອດຸນດ່ຽງງົບປະມານຂອງລັດ. ເຊິ່ງກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ປະເມີນວ່າ: ລະດັບໜີ້ສິນແມ່ນສູງກວ່າເພດານກໍານົດໄວ້ຄືໃນປີ 2015 ເປັນ 65,8% ປີ 2016 ເປັນ 67,8% ຂອງ GDP.
ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານະພາບການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊໍາລະໜີ້ລະດັບກາງມາເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງລະດັບສູງຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການແຫລ່ງທຶນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ.
ຄຳຖາມ: ທ່ານສາມາດຈັດລໍາດັບໄດ້ບໍ່ວ່າ 3 ຂະແໜງການທີ່ສໍາຄັນທີ່ປະກອບສວ່ນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນມີຂະແໜງໃດແດ່? ຄາດຄະເນວ່າອີກ 10-15 ປີຕໍ່ໜ້າ ຍັງຈະມີຂະແໜງການດັ່ງກ່າວບໍ່ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະະຫຍາຍຕົວ? ຖ້າບໍ່ ຍ້ອນສາເຫດໃດ?
ໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາທຸກຂະແໜງການຂອງເສດຖະກິດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຈັງຫວະໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງສະເລ່ຍປະມານ 7,4% ຕໍ່ປີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 319 ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2001 ມາເປັນ 2.408 ໂດລາສະຫະລັດໃນສົກປີ 2015-2016 ເຊິ່ງຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດດັ່ງນີ້:
- ຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກ 51% ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 21,8% ໃນປີ 2015.
- ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 23,3% ມາເປັນ 32,7%.
- ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25,7% ມາເປັນ 35,9%.
ສະນັ້ນ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຂະແໜງການທີ່ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສູງມີບັບດາຂະແໜງການດັ່ງນີ້:
ຂະແໜງບໍ່ແຮ່: ໄລຍະຜ່ານມາສປປ ລາວ ໄດ້ເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີ່ສູງພໍສົມຄວນ, ແຕ່ປະຈຸບັນລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫລາດໂລກໄດ້ຫລຸດລົງ ແລະ ການຜະລິດກໍ່ຫລຸດລົງຢ່າງເນື່ອງ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ໂຈະການອອກໃບອະນຸຍາດສໍາປະທານໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ.
ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ: ແມ່ນເປັນສວ່ນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນ ແລະ ຈະກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນອານາຄົດ, ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນການຜະລິດມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1MW ຂຶ້ນໄປມີ 38 ແຫ່ງ, ກໍາລັງຕິດຕັ້ງລວມ 6.258,95 MW ແລະ ຍັງມີບັນດາໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາປະເພດຕ່າງໆອີກຈຳນວນ 369 ໂຄງການ.
ຂະແໜງບໍລິການ: ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25,7% ຂອງ GDP ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 35,9% ໃນປີ 2015. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ງລາວມີທ່າແຮງໃນດ້ານນີ້ນອກຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ, ຂະແໜງການທີ່ປະກອບສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ຍັງມີຂະແໜງການຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ອຶ່ນໆ.
ຕາມທິດທາງຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ທີ່ໄດ້ກຳນົດທິດທາງການພັດທະນາ ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງທີ່ມີອຸດສາຫະກຳເປັນເສົາຄໍ້າ, ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໜ ສະນັ້ນ, ຄາດຄະເນວ່າໃນຕໍ່ໜ້້າອີກ 10-15 ປີບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການເຕີບໂຕທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ສີມືແຮງງານມີທັກສະສູງ ສະນັ້ນ, ຂະແໜງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງ (Logistic) ເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ມາຄຸນນະພາບສະດວກວ່ອງໄວ ເພື່ອກາຍເປັນສູນກາງບໍລິການຂອງອະນຸພາກພື້ນ, ການແປຮູບຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກຳ (Agro-processing ) ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າຊົມໃຊ້ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ( Manufacturing ), ຈະໄດ້ພັດທະນາຕາມເຂດແລວທາງລົດໄຟ.
ຄຳຖາມ: ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ(LDC) ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກໍານົດໃນປີ 2020 ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020 , ເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການບໍ່? ຂໍໃຫ້ທາງທ່ານຍົກທິດທາງທີ່ສໍາຄັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໃນ 3 ປີຂ້າງໜ້ານີ້?
ຄຳຕອບ: ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາແມ່ນຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດທະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ8 ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກອບດ້ວຍ 3 ດັດຊະນີຄື: ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ(GNL), ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI), ເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສປປ ລາວ ຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ຫລື ບັນຫລຸດເງື່ອນໄຂ GMI ສອງເທົ່າຂອງຄ່າມາດຕະຖານ.
ອີງຕາມການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນທ້າຍປີ 2015 ກ່ອນການປະເມີນໃນປີ 2018 ຕາມທີ່ຄະນະກໍາມະການເພື່ອນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ (CDC) ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນເຫັນວ່າດັດຊະນີ HAI ບັນລຸໄດ້ 65,3 ເຊິ່ງໃກ້ຄຽງຄ່າມາດຕະຖານຢ່າງສົມຄວນ ເຊິ່ງຄາດວ່າໃນປີ 2018 ນີ້ສປປ ລາວຈະສາມາດບັນລຸຄ່າມາດຕະຖາມຂອງ HAI ໄດ້.
ສ່ວນຄ່າຂອງ GNI ເມື່ອເບີ່ງທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວສະເລ່ຍບໍ່ຫລຸດ 7 % ຕໍ່ປີ ຄາດວ່າສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ຄາດວ່າສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດບັນລຸ 2 ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໄດ້.
ເພື່ອຈະບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງໂດຍສະເພາະຂະແໜງພະລັງງານຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສູງ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຍືນຍົງ, ສ້າງຖານລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.
ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດສັນງົບປະມານເຂົ້າໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ ເໝາະສົມຕາມສະພາບການພັດທະນາພ້ອມທັງມີການຕິດຕາມ, ກວດກາການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳກັດຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດ, ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ແລະ ໂພສະນາການ.

ຄຳຖາມ: ປັດຈຸບັນມີນັກລົງທຶນເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຫລາຍຂະແໜງການເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ, ການບໍລິການ , ແຜ່ນແພ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ແຮ່ . ນອກຈາກນີ້ໃນປີ 2015 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດ ເຢຍລະມັນເຂົ້າມາຢ້ຽມຍາມ ສປປ ລາວ ປະມານ 32 ພັນຄົນໄດ້ກາຍເປັນແຫລ່ງສ້າງເງິນຕາເຂົ້າປະເທດທີ່ສຳຄັນ, ລັດຖະບານມີທິດທາງແນວໃດເພື່ອສົ່ງເສີມຫລາຍຂຶ້ນໃຫ້ບັນດານັກລົງທືນ ແລະ ບໍລິສັດຂອງເຢຍລະມັນເຫລົ່ານັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສປປ ລາວ ?
ຄຳຕອບ: ວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານບູລິມາສິດຂອງລັດຖະບານເພື່ອດຶງດູດການລົງທືນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມຕາມທິດທາງລວມຂອງການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີດ້ວຍການປັບປຸງອັດຕາພາສີ-ອາກອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ ແນ່ໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດການຜະລິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງປະຕິບັດຕາມບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ປັບປຸງ ແລະ ຜ່ານການຮອງຮັບຈາກສະພາແຫ່ງຊາດປັນຕົ້ນກົດໝາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະປັບປັງປຸງໄດ້ມີການພິຈາລະນາກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ເຊີນຊວນບັນດານັກລົງທຶນໃນປະເທດເຢຍລະມັນຜ່ານສຳນັກຂ່າວໜັງສືພິມ Biz news ຂອງປະເທດເຢຍລະມັນໃຫ້ມາລົງທຶນໃນສປປ ລາວ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າພື້ນຖານໂຄງລ່າງສປປ ລາວກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການແຫລ່ງທຶນຫລາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
08/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a519.jpg391.29 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,919
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31