an image an image

ລັດຖະບານວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມເກັບລາຍຮັບປີ 2018

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກຈັດລາຍຮັບທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.809 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າແຜນການດັ່ງກ່າວກະຊວງການເງິນໄດ້ວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2018.
ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ກ່ຽວກັບກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ.
ປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພູດສູນກາງ 20.472 ຕື້ກີບ; ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 4.979 ຕື້ກີບ; ສ່ວນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 32.809 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຈ່າຍພູດສູນກາງ 23.832 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍພູດທ້ອງຖິ່ນ 8.977,01 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບການຂາດດຸງງົບປະມານຈຳນວນ 7.357 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 4,92% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ), ມູນຄ່າ GDP 149.471 ຕື້ກີບ. ສ່ວນແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງຈໍານວນ 7.357 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2018 ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອກໍານົດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ລະອຽດທາງດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງປະກອບມີຄື: ມາດຕະການດ້ານລາຍຮັບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເລັ່ງລັດການຈັດເກັບລາຍຮັບຢ່າງມີຈຸດສຸມໂດຍຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການເກັບອາກອນ, ພາສີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິການປະຊາຊົນ.
ສ່ວນມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານບົນພື້ນຖານລາຍຮັບຕົວຈິງ, ມີສ່ວນແຮໄວ້, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການກວດກາຈໍານວນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ທີ່ມີໜ້າ ແລະ ກໍາລັງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ໃນກົງຈັກລັດທຸກຂັ້ນ, ບຸລິມະສິດການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ທັນເວລາ, ຮັບປະກັນຈັດແບ່ງງົບປະມານ ເພື່ອແກ້ໄຂນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຊາດ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນປີ 2017 ແລະ ປີ 2018.
ສໍາລັບມາດຕະການດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການລະດົມແລ່ງທຶນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງດ້ານງົບປະມານເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ກໍລະນີຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານງົບປະມານ, ສາມາດກູ້ຢືມລ່ວງໜ້າຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານ, ແຕ່ຕ້ອງທົດແທນຄືນພາຍໃນປີງົບປະມານຕາມກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 32 ຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະການມາດຕະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງໄດ້ກໍາບັນດາໜ້າວຽກອອກເປັນ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອສາມາດກໍານົດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ປະກອບມີ ຄື:
1) ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັນຍາບັນຂອງບັນດາພະນັກງານຂະແໜງການເງິນທຸກຂັ້ນ.
2) ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030;
3) ດ້ານນິຕິກໍາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ທົບທວນນະໂຍບາຍ, ອັດຕາພາສີ-ອາກອນ, ລວມທັງ ກວດກາ ແລະ ທົບທວນ ຄືນບັນດານິຕິກໍາ ຂອງຂະແໜງການອື່ນໆທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຫຍັດມັດທະຍັດ.
4) ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕາມຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 40/ນຍ.
5) ປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໂດຍການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ.
6) ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ;
7) ປັບປຸງກົນໄກການຊໍາລະສະສາງງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີຄວາມຮັດກຸມ.
8) ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນບຳນານ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
9) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍວ່າດ້ວຍການປະ ຫຍັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.
10) ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ:ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຫັນເປັນທັນສະໄໝທັງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນການ.
11) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດລວມທັງໜີ້ສິນຂອງລັດວິສາຫະກິດຢ່າງຮັດກຸມ, ສັງລວມໜີ້ສິນສາທາລະນະໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນຢ່າງລວມສູນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ, ຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ.
12) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ;
13) ປັບປຸງທຸກບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະ ແໜງການເງິນ.
14) ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມ,ກວດກາແນະນໍາການຈັດວາງລະບົບບັນຊີຄູ່, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາການໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ.
15) ເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາຕະຫລາດພັນທະບັດລັດຖະບານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນແຫລ່ງລະດົມທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອານາຄົດ. ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
29/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
27/12/2017
ພຸດ, 27 ທັນວາ, 2017 - ອາທິດ, 27 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a768 (2).jpg657.87 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 26,856,061
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30