an image an image

ລັດຖະບານວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມເກັບລາຍຮັບປີ 2018

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຕົວເລກຈັດລາຍຮັບທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.809 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າແຜນການດັ່ງກ່າວກະຊວງການເງິນໄດ້ວາງ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປີ 2018.
ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ກ່ຽວກັບກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ.
ປີ 2018 ລັດຖະບານກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 25.452 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພູດສູນກາງ 20.472 ຕື້ກີບ; ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 4.979 ຕື້ກີບ; ສ່ວນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 32.809 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຈ່າຍພູດສູນກາງ 23.832 ຕື້ກີບ; ລາຍຈ່າຍພູດທ້ອງຖິ່ນ 8.977,01 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບການຂາດດຸງງົບປະມານຈຳນວນ 7.357 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 4,92% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ), ມູນຄ່າ GDP 149.471 ຕື້ກີບ. ສ່ວນແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງຈໍານວນ 7.357 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃນປີ 2018 ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້, ກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອກໍານົດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ລະອຽດທາງດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງປະກອບມີຄື: ມາດຕະການດ້ານລາຍຮັບ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ, ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເລັ່ງລັດການຈັດເກັບລາຍຮັບຢ່າງມີຈຸດສຸມໂດຍຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການເກັບອາກອນ, ພາສີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິການປະຊາຊົນ.
ສ່ວນມາດຕະການດ້ານລາຍຈ່າຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານບົນພື້ນຖານລາຍຮັບຕົວຈິງ, ມີສ່ວນແຮໄວ້, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການກວດກາຈໍານວນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ທີ່ມີໜ້າ ແລະ ກໍາລັງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ໃນກົງຈັກລັດທຸກຂັ້ນ, ບຸລິມະສິດການຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ທັນເວລາ, ຮັບປະກັນຈັດແບ່ງງົບປະມານ ເພື່ອແກ້ໄຂນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຊາດ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນປີ 2017 ແລະ ປີ 2018.
ສໍາລັບມາດຕະການດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການລະດົມແລ່ງທຶນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບໍລິຫານສະພາບຄ່ອງດ້ານງົບປະມານເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ກໍລະນີຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານງົບປະມານ, ສາມາດກູ້ຢືມລ່ວງໜ້າຈາກທະນາຄານ ແຫ່ງສປປ ລາວ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານ, ແຕ່ຕ້ອງທົດແທນຄືນພາຍໃນປີງົບປະມານຕາມກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 32 ຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ຄຽງຄູ່ກັບມາດຕະການມາດຕະການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງໄດ້ກໍາບັນດາໜ້າວຽກອອກເປັນ 15 ວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອສາມາດກໍານົດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງບັນດາໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ປະກອບມີ ຄື:
1) ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈັນຍາບັນຂອງບັນດາພະນັກງານຂະແໜງການເງິນທຸກຂັ້ນ.
2) ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030;
3) ດ້ານນິຕິກໍາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ທົບທວນນະໂຍບາຍ, ອັດຕາພາສີ-ອາກອນ, ລວມທັງ ກວດກາ ແລະ ທົບທວນ ຄືນບັນດານິຕິກໍາ ຂອງຂະແໜງການອື່ນໆທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານແຫ່ງລັດເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ໃຫ້ປະຫຍັດມັດທະຍັດ.
4) ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕາມຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 40/ນຍ.
5) ປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງໂດຍການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຄົບຊຸດ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ.
6) ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ;
7) ປັບປຸງກົນໄກການຊໍາລະສະສາງງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີຄວາມຮັດກຸມ.
8) ຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນບຳນານ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
9) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍວ່າດ້ວຍການປະ ຫຍັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.
10) ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ:ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຫັນເປັນທັນສະໄໝທັງໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທັນການ.
11) ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນຂອງລັດລວມທັງໜີ້ສິນຂອງລັດວິສາຫະກິດຢ່າງຮັດກຸມ, ສັງລວມໜີ້ສິນສາທາລະນະໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ມີມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນຢ່າງລວມສູນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ, ຫ້ໜີ້ສິນຂອງລັດມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ.
12) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກວດກາ ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບ;
13) ປັບປຸງທຸກບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະ ແໜງການເງິນ.
14) ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມ,ກວດກາແນະນໍາການຈັດວາງລະບົບບັນຊີຄູ່, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາການໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ.
15) ເອົາໃຈໃສ່ການພັດທະນາຕະຫລາດພັນທະບັດລັດຖະບານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກາຍເປັນແຫລ່ງລະດົມທຶນທີ່ໝັ້ນຄົງໃນອານາຄົດ. ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
29/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
27/12/2017
ພຸດ, 27 ທັນວາ, 2017 - ອາທິດ, 27 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a768 (2).jpg657.87 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,635
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31