an image an image

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ມີບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ, ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ, ຫ້ອງການບັນຊີແຂວງ, ທະນາຄານກາງ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ ແລະ ພາສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ. ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ມີຄໍາເຫັນເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ເພື່ອເປັນການລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຕາມຫຼັກການດ້ານບັນຊີໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະມາດຕະຖານສາກົນດ້ານບັນຊີ ເຊິ່ງມີມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການບັນຊີແຫ່ງລັດ, ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ (IFRS) ແລະ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນ ສຳລັບວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ຮັບໃຊ້ ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ (IFRS for SME) ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ການນໍາໃຊ້ກໍ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ກະທັດຮັດຈະແຈ້ງໃນການລົງບັນຊີລະອຽດ, ຈະແຈ້ງໃນການຕິດຕາມສິນຄ້າສົ້ນເຂົ້າ, ສົ້ນອອກ ແລະ ການຕິດຕາມສາງເປັນປະຈຳ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ) ຂອງວິສາຫະກິດບໍ່ມີການຊ້ຳຊ້ອນ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຜັງບັນຊີ, ເຕັກນິກການບັນທຶກບັນຊີຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ພ້ອມດ້ວຍຕົວຢ່າງບົດຝຶກຫັດ, ເອກະສານລາຍງານການເງິນ, ຕາຕະລາງການຈັດເລກໝາຍບັນຊີເຂົ້າໃນເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຕ່າງໆ ເຊິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ຖືບັນຊີ (ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານບັນຊີແຫ່ງລັດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ບັນຊີວິສາຫະກິດ) ໃນການບັນທຶກບັນຊີ, ລະບົບການສິດສອນຂອງຄູອາຈານຢູ່ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງ, ເປັນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງ ການເງິນ-ການວາງແຜນຂອງວິສາຫະກິດ, ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ທັງຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສວ່ຍສາອາກອນ ໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບບັນຊີວິສາຫະກິດຂຶ້ນໃໝ່ ເພື່ອປ່ຽນແທນລະບົບບັນຊີເອກະພາບ ໃນປີ 1991 ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ມາຈົນຮອດປີ 2006, ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນຈຶ່ງຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍໃໝ່ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກວດສອບອິດສະລະ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າວຽກງານບັນຊີ ແລະ ກວດສອບອິດສະລະ ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງນິຕິກຳ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ໃນອາະນາຄົດ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮັບຮອງເອົາລະບົບບັນຊີຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ ( IFRSs) ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນຢ່າງເຕັມສ່ວນ (Full IFRSs) ເທື່ອລະກ້າວດ້ວຍການ: ສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ (LFRSs), ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວດ້ວຍການ: ກໍານົດສາລະບານບັນຊີ, ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບລະບຽບວິທີປະຕິບັດງານດ້ານບັນຊີ (ວິທີການຈົດກ່າຍບັນຊີ)ດ ສ້າງປຶ້ມຕຳລາສອນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນ ຈຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານບັນຊີໄດ້ດີ ແລະ ຍືນຍົງ.
ພ້ອມນັ້ນໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ການປັບປຸງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບປັບປຸງ, ສ້າງລະບົບບັນຊີໃຫ້ສອດຄ່ອງມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໂຄງປະກອບບັນດາເອກະສານລາຍງານການເງິນ.
ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
15/11/2017
ພຸດ, 15 ພະຈິກ, 2017 - ອາທິດ, 15 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a694.jpg402.23 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,776
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31