an image an image

ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

pulpit rock
ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຊັດແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ.
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ມັງກອນ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ, ກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ຮ່າງກົໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັງປຸງ) ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການອອ້ມຂ້າງສູນກາງ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງພາກ ເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ຕາງໜ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດ, ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກຳ ໄດ້ສະເໜີພາບ ລວມໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບເຫັນວ່າຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນເພາະຕິດພັນກັບວຽກງານການປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນ ໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້ເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ຊຶ່ງໄດ້ຜ່ານຂະບວນການສ້າງ ແລະ ທາບທາມຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ ປີ 2012.
ສໍາລັບຮ່າງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ມີການສັງລວມເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ຈາກການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຄໍາເຫັນຈາກພາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຫັນວ່າການຂຽນບາງເນື້ອໃນຍັງມີຄວາມສັບສົນ, ເຂົ້າໃຈຍາກ, ເນື້ອໃນທີ່ກໍານົດບໍ່ຈະແຈ້ງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບາງຫລັກການພື້ນຖານຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ, ໂຄງສ້າງບາງພາກຍັງມີລັກສະນະບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເປັນຕົ້ນເນື້ອໃນທີ່ພົວພັນກັບມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອັດຕາອາກອນ, ລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນ, ກົນໄກການຂໍຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ສິດໃນການຂໍຫັກຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.
ສ່ວນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະໄດ້ມີການທາບທາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ເປັນກົດໝາຍໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໜີ້ສິນມາກ່ອນ.
ສະນັັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ດີ ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງນໍາເອົາຄໍາຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດມາປັບປຸງ ແລະ ທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງ, ຂະແໜງການອອ້ມຂ້າງສູນກາງ, ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າ ການແຂວງ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ຕາງໜ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດ, ພາກທຸລະກິດຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຕໍ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານນິຕິກໍາທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນວ່າເກົ່າ.
ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ 2 ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ແລະ ນຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕົ້ນປີ 2018 ນີ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
26/01/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
24/01/2018
ພຸດ, 24 ມັງກອນ, 2018 - ອາທິດ, 24 ມັງກອນ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a790.jpg713.96 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,153,252
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31