an image an image

ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

pulpit rock
ເພື່ອເປັນການແນະນໍາຫລັກການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ປະຕິບັດການຖືບັນຊີຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທາບທາມຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈາກເມືອງ 5 ເມືອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສວ່ຍສາອາກອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສໍາລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຖືບັນຊີຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ເປັນຕົ້ນ ເອກະສານຊື້-ຂາຍຂອງທຸລະກິດສ່ວນຫລາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາມາເປັນຫລັກຖານຢັ້ງຢືນໄດ້ ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດກາງທີ່ຖືບັນຊີ ແລະ ທຸລະກິດທີ່ເສຍອາກອນແບບມອບເໝົາ ເຊິ່ງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ສະນັ້ນ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ສະບັບນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອຊອກຫາຊັດສ່ວນຊື້ ຫລື ຊັດສ່ວນນໍາເຂົ້າ ເປັນເປີເຊັນຈາກຍອດຂາຍ (ລາຍຮັບທຸລະກິດ) ເພື່ອກໍານົດໃຫ້ໄດ້ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນຂາເຂົ້າ ເຊິ່ງການຄິດໄລ່ອາກອນທີ່ຕ້ອງມອບຕາມຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ຫລື ລາຍການຊື້ ພຽງແຕ່ລາຍຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ ກໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງມີກົນໄກການຫັກ, ການສົ່ງຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມອີກ ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ງ່າຍສໍາລັບຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ ເປັນນິຕິກໍານໍາໃຊ້ແບບເປີດກ້ວາງ ກວມເອົາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງເກືອບທັງໝົດ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນໜຶ່ງ ສະນັ້ນ, ຄາດວ່າຈະມີຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າຈໍານວນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສັບສົນ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ປະຕິບັດງ່າຍ, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຖານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມແບບສົມບູນ ເຊິ່ງເລີ່ມເດືອນ 11/2017 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ 5 ເມືອງເຊັ່ນ: ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ, ສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ໄຊທານີ ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງ POS ແລ້ວ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ (ເປັນເປີເຊັນ), ຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ ອມພ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຖືບັນຊີບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ເອກະສານການຊື້-ຂາຍຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດນໍາມາເປັນຫລັກຖານຢັ້ງຢືນການຫັກໄດ້, ສະນັ້ນ ຄະນະນໍາກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນຄົ້ນຄວ້າວິທີການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ມີລັກສະນະທີ່ງ່າຍ, ບໍ່ຊັບສົນ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.
ພ້ອມນີ້, ເພື່ອໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຈາກບັນດາຜູ້ປະກອບການ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດຕົວຈິງ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປັບປຸງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
06/11/2017
ຈັນ, 6 ພະຈິກ, 2017 - ສຸກ, 6 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a675.jpg357.56 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,274
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30