an image an image

ການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດຈະຊ່ວຍສ້າງຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຫລາຍຂຶ້ນ

pulpit rockpulpit rock

ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ, ມີວິໄນທາງການເງິນ-ການບັນຊີ, ສາມາດປະກອບສ່ວນສ້າງຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍລັດໃນການດັດສົມເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.
ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 6 ທັນວາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ (ຄລພ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບ ລັດວິສາຫະກິດຢູ່ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ນາງ ຄໍາຜາຍ ວິທະໄຊ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຜ່ານຮ່າງຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດຢູ່ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025, ເພື່ອເປັນການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດການ, ມີວິໄນທາງການເງິນ-ການບັນຊີ, ສາມາດປະກອບສ່ວນສ້າງຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍລັດໃນການດັດສົມເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.
ຮ່າງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດວິທີການ, ແຜນການປັບປຸງພັດທະນາວິສາຫະກິດທີ່ລັດລົງທຶນ, ແຜນການກໍານົດລັດວິສາຫະກິດ, ສ້າງແຜນການບຸລິມະສິດ, ລາຍຊື່ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຈະຖືກປະຕິຮູບໃນແຕ່ລະປີ, ແຜນ ການດໍາເນີນຂະບວນການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດຍຸດທະສາດ, ແຜນການສໍາລັບບໍລິສັດປະສົມຂອງລັດ (ລັດຖືຮຸ່ນຕໍ່າກວ່າ 51%) ແຜນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ, ແຜນການປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງລັດເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.
ໂດຍຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຊັ່ນ: ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງໂລກໄລຍະຜ່ານມາທີ່ເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດທຸລະກິດຂອງປະເທດເຮົາ,ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂອງລັດຈໍານວນໜຶ່ງດໍາເນີນທຸລະກິດຝຶດເຄືອງບໍ່ສາມາດແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນລາຄາຕະຫລາດ, ຂາດທຶນໜູນວຽນ, ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ການເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພ້ອມນີ້ຍັງມີບາງວິສາຫະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ຖ້າຫາກວ່າຮ່າງຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດຢູ່ສປປ ລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັນຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ລັດວິສາຫະກິດຢູ່ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງໄດ້ລະບົບ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍຂອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນມີຈໍານວນຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນຕາມກົນໄກເສດຖະກິດໄດ້ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຈໍານວນວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນເກືອບ 200 ຫົວໜ່ວຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອາດຈະຍັງເຫລືອບໍ່ເກີນ 150 ຫົວໜ່ວຍ,ໃນນີ້ປະກອບມີ: 25% ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດທີ່ລັດຖືຮຸ້ນ 100%, 14% ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດປະສົມທີ່ລັດຖືຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່, 60% ແມ່ນວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນທີ່ລັດຖືຮຸ້ນສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ 10% ແມ່ນລັດວິສາຫະກິດປະສົມກັບເອກະຊົນ (50-50%).
ຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນດັ່ງນີ້: ປະເພດ A ໃຫ້ກວມເປັນຈໍານວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດທັງໝົດ, ປະເພດ B ໃຫ້ມີບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 60 ຫົວໜ່ວຍ, ປະເພດ C ບໍ່ໃຫ້ກາຍຈໍານວນ 10 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສ້າງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດຍຸດທະສາດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການເມືອງ ແລະ ຮັບໃຊ້ສາທາລະນຸປະໂຫຍດໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງກຸ້ມຕົນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຫລຸບທຶນ, ຈໍາແນກໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງພາລະບົດບາດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງລັດບໍລິຫານກັບພາລະບົດບາດໃນການບໍລິຫານການຜະລິດທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດ.
ພາບ-ຂ່າວ: ສອນໄຊ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
08/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
06/12/2017
ພຸດ, 6 ທັນວາ, 2017 - ອາທິດ, 6 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a712.jpg374.26 KB
a713.jpg369.05 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,479
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31